GIÁO ÁN HỘI GIẢNG THEO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

bài giảng điện tử Toán học Toán học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2016-10-24 20:04:03 Tác giả Nam Nguyễn Hoàng loại .ppt kích thước số trang 24
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 9a Kiểm tra bài cũ Hãy chọn các cụm từ trong bảng sau điền vào chỗ còn thiếu để được những khái niệm đúng? 1/ Nếu đại lượng y ..................... vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được..................... giá trị tương..

  • GIÁO ÁN HỘI GIẢNG THEO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - 1
  • GIÁO ÁN HỘI GIẢNG THEO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - 2
  • GIÁO ÁN HỘI GIẢNG THEO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - 3
  • GIÁO ÁN HỘI GIẢNG THEO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - 4
  • GIÁO ÁN HỘI GIẢNG THEO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Chào mừng quý thầy cô
đến dự giờ lớp 9a
Kiểm tra bài cũ
Hãy chọn các cụm từ trong bảng sau điền vào chỗ còn thiếu để được những khái niệm đúng?
1/ Nếu đại lượng y ..................... vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được..................... giá trị tương ứng của y thì y được gọi là.................. của x, x gọi là...................
3/ Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là .................của hàm số y = f(x)
2/ Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x). Ta kí hiệu f(x0) là ....................................... y = f(x) tại x = x0.
4/ Đồ thị của hàm số y = a.x( a ? 0) là một ........................ đi qua gốc toạ độ.
đường thẳng
phụ thuộc
chỉ một
hàm số
đồ thị
giá trị của hàm số
biến số
đoạn thẳng
Chương I: Hàm số và đồ thị
§1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG
CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
ĐẠI SỐ 9
Tiết 19
§1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
1. Khái niệm hàm số
Khi nào thì đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x?
* Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một (duy nhất) giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x, và x là biến số.
Ví dụ: a) y là hàm số của x được cho bởi bảng sau:
* Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức và sơ đồ Ven...
Có mấy cách cho hàm số?
b, y là hàm số của x cho bởi công thức:
y = 2x ;
y = 2x + 3 ;
b, y là hàm số của x cho bởi sơ đồ Ven
Đại lượng
x
Đại lượng
y
y phụ thuộc x
Với mỗi giá trị của x luôn xác định được duy nhất một giá trị y tương ứng
Bài tập 1: Trong các bảng sau, bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?
Bài tập 1: Trong các bảng sau, bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?
Bài tập 1: Trong các bảng sau, bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?
Bài tập 1: Trong các bảng sau, bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?
Hàm số y cho bởi bảng 3 được gọi là hàm hằng.
Hàm số được cho bởi bảng 3 có gì đặc biệt?
§1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
1. Khái niệm hàm số
* Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức và sơ đồ Ven...
* Khi x thay đổi mà y luôn nhận được giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng.
* Khi y là hàm số của x ta có thể viết: y = f(x), y = g(x)..
Theo cách kí hiệu
y = f(x) thì hàm số y=5x-3 có thể viết như thế nào?
Nếu viết f(3) = 9, f(a) = b thì em hiểu như thế nào?
Ví dụ: y = f(x) = 5x - 3
y phụ thuộc x
Với mỗi giá trị của x luôn xác định được duy nhất một giá trị y tương ứng
§1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
* Khi có y = f(x), ta hiểu rằng biến x chỉ lấy những giá trị mà f(x) xác định.
1. Khái niệm hàm số
Tính f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10).
?1
Giải
VD:
Hàm số y = 2x + 3 xác định với mọi giá trị của biến x
Hàm số xác định với mọi giá trị của biến x khác 0
§1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
2. Đồ thị của hàm số
?2
b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x
Giải
C(1;2), D(2;1),
a) Biểu diễn các điểm
trên mặt phẳng toạ độ Oxy. Ta có
§1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
b) Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x.
A(1;2)
* Cách vẽ:
+) Với x = 1 thì y = 2
=> Điểm A(1; 2) thuộc đồ thị
Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 2x.
+) Với x = 0 thì y = 0
=> Điểm O(0; 0) thuộc đồ thị.
y = 2x
+) Vẽ hệ trục toạ độ xOy
2. Đồ thị của hàm số
?2
? Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)
§1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng
2) Hai hàm số trên xác định với....................
a) Đối với hàm số y = 2x+1 khi x tăng lên thì các giá trị tương ứng của y .....................

b) Đối với hàm số y = -2x+1 khi x tăng lên thì các giá trị tương ứng của y ......................
? Ta nói hàm số y = 2x + 1 đồng biến trên R.
mọi x thuộc R.
tăng lên
giảm đi
? Ta nói hàm số y = - 2x + 1 nghịch biến trên R.
1)
§1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
3. Hàm số đồng biến, nghịch biến
* Tổng quát (sgk):
+ Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là đồng biến trên R.
+ Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là nghịch biến trên R.
Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R.
+ Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f (x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R.
Với x1, x2 bất kì thuộc R:
+ Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f (x2) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R.
§1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
Bài tập 3:
Trong bảng các giá trị tương ứng của x và y, bảng nào cho ta hàm số đồng biến? nghịch biến? (Với y là hàm số của x ).
Bảng a: Khi giá trị của x tăng lên thì giá trị tương ứng của y giảm đi nên y là hàm số nghịch biến.
Bảng b: Khi giá trị của x tăng lên thì giá trị tương ứng của y tăng lên vậy y là hàm số đồng biến.
Bảng c: Khi giá trị của x thay đổi mà giá trị tương ứng của y không thay đổi. Vậy y là hàm số không đồng biến, không nghịch biến. (Hàm hằng)
Nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số
Khái niệm hàm số
Đồ thị hàm số
Hàm số đồng biến, nghịch biến
Khái niệm hàm số, hàm hằng
Hiểu được hàm số nhận những giá trị biến như thế nào
Nhận biết hàm số, biết cách tính giá trị hàm số
Cách biểu diễn điểm trên trục tọa độ, cách vẽ đồ thị hàm số y = ax
Thế nào là hàm số đồng biến?
Khái niệm đồ thị hàm số
Thế nào là hàm số nghịch biến?
Hướng dẫn về nhà
- Làm bài 1, 2, 3, 4, 7 (SGK tr 45 - 46)
- Bài tập bổ sung
Chứng minh với mọi x thuộc R, hàm số y = ax + b luôn đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0?
- Ôn tập các khái niệm đã học về hàm số
Cảm ơn quý thầy cô cùng các em !
1
4
3
5
2
Rung chuông vàng
Chọn câu đúng nhất:
Cho hàm số y = f(x) = 3x. Ta có
A. Hàm số y = f(x) = 3x đồng biến.
B. Hàm số y = f(x) = 3x nghịch biến.
C. Hàm số y = f(x) = 3x đồng biến trên R.
D. Hàm số y = f(x) = 3x nghịch biến trên R.
1
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20
Hết giờ
Cho các bảng giá trị sau. Bảng nào biểu diễn y là hàm số của x?
A. Bảng 1
B. Bảng 2
D. Tất cả đều đúng
C. Bảng 2, 3
2
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20
Hết giờ
3
Cho các biểu thức sau. Biểu thức nào biểu diễn y là hàm số của x?
A. y = 3x + 5
B. y3 = 2x -
D. Đáp án A và C
C. x =
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20
Hết giờ
4
Cho hàm số y = f(x) = 3x - 4
Giá trị của hàm số tại x = 1, x = -2, x = 4 lần lượt là:
A. f(1) = 2, f(-2) = 4, f(4) = -5
B. f(1) = -1, f(-2) = 2, f(4) = -5
C. f(1) = -1, f(-2) = -10, f(4) = 8
D. Tất cả đều sai
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20
Hết giờ
5
Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R?
A. y = 3x + 5
B. y = - 2x2 + 3x
D. Đáp án B và C
C. y = - 4x - 0,5
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20
Hết giờ

Nguồn:Nam Nguyễn Hoàng

 
 
 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_1_Nhac_lai_va_bo_sung_cac_khai_niem_ve_ham_so.ppt[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
p5qo0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-10-24 20:04:03
Loại file
ppt
Dung lượng
Trang
24
Lần tải
0
Lần xem
5
bài giảng điện tử GIÁO ÁN HỘI GIẢNG THEO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

bài giảng có liên quan