HỘI GIẢNG CẤP TỔ
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Chủ điểm : Gia đình
Nhánh: Ngôi nhà ca bé
Đề tài: Thăm nhà bà
Chủ đề: Bé yêu thơ
Lớp : 3 tuổi
Giáo viên:Mùi Thị Duyên
Thí sinh nào cho cô biết đây là hình ảnh trong bài thơ gì?
thăm nhà bà
thăm nhà bà
Trẻ đọc cùng cô
Chân thành cảm ơn các cô giáo và các bé
nguon VI OLET