LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Bài dạy Thơ: ẢNH BÁC
đối tượng : lớp 5 - 6 tuổi
Giáo viên: Mông Thị Thảo
Nguyễn Thị Si
Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thơ
Bài thơ: “Ảnh Bác”
*** Trần Đăng Khoa***

ĐỌC THƠ QUA TRANH
Hoạt động 3:Dạy trẻ đọc thơ

“ Ảnh Bác”
- Trần Đăng Khoa -
Trò chơi:
“Trang trí ảnh Bác”
nguon VI OLET