Giao trinh Excel co ban 8

bài giảng điện tử Tin học Excel
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2013-07-10 09:05:16 Tác giả Kiên Nguyễn Trung loại .ppt kích thước 0.68 M số trang 54
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

MICROSOFT EXCELKHỞI ĐỘNG vàTHOÁT KHỎI EXCEL (tương tự như Microsoft Word) a/. Khởi động Excel:C1 : Start Programs Microsoft ExcelC2 : Click vào biểu tượng b/. Thoát khỏi Excel:C1: Vào menu File + ExitC2: Nhấn Alt + F4C3: Click vào biểu tượngCột : 256 Dòng : 65.536VNI-TimesChú ý: Giao giữa dòng và cột gọi là ôVí dụ : ô D4 (nghĩa là cột D và dòng 4)GỎ TIẾNG VIỆT TRÊN EXCEL B1 : Nhấn Ctrl + A B2 : Vào biểu tượng Font chọn VNI - TimesĐỊA CHỈ Ô Địa chỉ tương đối : Sẽ thay đổi trong quá trình sao chép

 • Giao trinh Excel co ban 8 - 1
 • Giao trinh Excel co ban 8 - 2
 • Giao trinh Excel co ban 8 - 3
 • Giao trinh Excel co ban 8 - 4
 • Giao trinh Excel co ban 8 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


MICROSOFT EXCEL
KHỞI ĐỘNG và
THOÁT KHỎI EXCEL
(tương tự như Microsoft Word)
a/. Khởi động Excel:
C1 : Start Programs Microsoft Excel
C2 : Click vào biểu tượng
b/. Thoát khỏi Excel:
C1: Vào menu File + Exit
C2: Nhấn Alt + F4
C3: Click vào biểu tượng
Cột : 256 Dòng : 65.536
VNI-Times
Chú ý: Giao giữa dòng và cột gọi là ô
Ví dụ : ô D4 (nghĩa là cột D và dòng 4)
GỎ TIẾNG VIỆT TRÊN EXCEL
B1 : Nhấn Ctrl + A
B2 : Vào biểu tượng Font chọn VNI - Times
ĐỊA CHỈ Ô
Địa chỉ tương đối :
Sẽ thay đổi trong quá trình sao chép.
VD : A5, C20
ĐỊA CHỈ Ô
Địa chỉ tuyệt đối :
Không thay đổi trong quá trình sao chép.
VD : $A$5, $C$20
CHÚ Ý
- Trong quá trình nhập công thức có thể chuyển đổi qua lại giữa các loại địa chỉ bằng cách gõ phím F4
CHÚ Ý
- Để chỉnh sửa dữ liệu : Gõ phím F2, xong nhấn Enter (hoặc D-Click vào ô cần chỉnh sửa).
CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL
Hàm là dạng công thức đã được viết sẵn để giúp tính toán nhanh hơn. Tất cả các hàm đều có dạng tổng quát như sau :
=TÊN HÀM (Các tham số của hàm)
CHÚ Ý
- Tuỳ thuộc vào từng hàm mà các tham số có thể biến thiên từ 0, 1, 2, 3, . . . có hàm không hạn chế tham số .
- Mỗi tham số cách nhau bởi dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm phẩy (;).
- Khi tính toán trong Excel, ta đặt dấu "=" trước một hàm.
1./ HÀM : ABS (Số)
* Lấy giá trị tuyệt đối của một số
* Ví dụ : =ABS(-3) - 2
=> Kết quả : 1
=ABS(-5.2) + 2
=> Kết quả : 7.2
2/. Hàm : INT (Số)
* Lấy phần nguyên của một số
(Trả về số nhỏ hơn)
* VD : =INT(6.7)
=> Kết quả : 6
* VD : =INT(- 6.1)
=> Kết quả : - 7
* VD : =INT(10/3)
=> Kết quả : 3
3/. MOD(số bị chia,số chia)
* Lấy giá trị dư của phép chia
* VD : =MOD(10,3)
=> Kết quả : 1
* VD : =MOD(20,5)
=> Kết quả : 0
4/. ROUND
( Số cần làm tròn, số lẻ)
* Làm tròn số
* VD : =ROUND(15.3524,2)
=>Kết quả : 15.35
* VD : =ROUND(15.7524,0)
=>Kết quả : 16
* VD : =ROUND(15268.524,-3)
=>Kết quả : 15000
5/. PRODUCT(Số 1, Số 2,., Số n)
* Trả về tích của các số trong ngoặc

VD: = PRODUCT(1,2,3,4)
KQ= 24
6/. Hàm : SQRT (Số)
* Lấy căn bậc hai của một số.
* VD : = SQRT(16)
=> Kết quả : 4
7/. MAX (số 1,số 2, . . . )
* Lấy số lớn nhất trong các số trong ngoặc.
* VD : =MAX(2,5,8,15,10,1)
=> KQ : 15
* =MAX(A2:A5)
=> KQ : 9
* =MAX(A2:D5)
=> KQ : 10
8/. MIN (số 1,số 2, . . . )
* Lấy số nhỏ nhất trong các số trong ngoặc.
* VD : =MIN(2,5,8,15,10,1)
=> KQ : 1
* =MIN(A2:A5)
=> KQ : 1
* =MIN(B2:B5)
=> KQ : 2
9/. AVERAGE (số 1,số 2, . . . )
* Tính trung bình cộng của các số trong ngoặc.
* VD : =AVERAGE(5,6,7)
=> Kết quả : 6
=AVERAGE(10,7,9,27,2)
=> Kết quả :11
* =AVERAGE(A2:A5)
=> KQ : 5
* =AVERAGE(A2:B5)
=> KQ : 5.375
10/. SUM (số 1,số 2, . . . )
* Tính tổng các số trong ngoặc.
* VD : =SUM(2,5,8,15)
=> KQ : 30
* =SUM(A2:A5)
=> KQ : 20
* =SUM(B2:C5)
=> KQ : 38
11/. PI ( )
* Tính số PI.
* VD : =PI()
=> KQ : 3.14159265358979
12/. FACT (số )
* Tính giai thừa của một số.
* VD : =FACT(4)
=> KQ : 24
* VD : =FACT(5)
=> KQ : 120
13/. EXP (x)
* Tính hàm ex.
* VD : =EXP(3)
=> KQ : 20.08553692
* VD : =EXP(5)
=> KQ : 148.413159102577
14/. Hàm : LEFT (Chuổi,n)
* Lấy n kí tự bên trái của chuổi
* VD : =LEFT("TPHCM",2)
=> Kết quả : TP
VD : =LEFT("Cơ Sở Tin Học",6)
=> Kết quả : Cơ Sở
*Loại : Là 2 kí tự bên trái của mã hàng
=> B2 =LEFT(A2,2)
A1
B1
C3
B2
15/. Hàm : RIGHT (Chuổi,n)
* Lấy n kí tự bên phải của chuổi
* VD : =RIGHT("TPHCM",3)
=> Kết quả : HCM
VD : =RIGHT("Cơ Sở Tin Học",8)
=> Kết quả : Tin Học
* Mã SP : Là 1 kí tự bên phải của mã hàng
=> C2 =Right(A2,1)
M
H
T
Y
16/. Hàm : MID (Chuổi,m,n)
* Lấy n kí tự Giữa của chuổi, bắt đầu từ kí tự thứ m.
* VD : =MID("TPHCM",3,2)
=> Kết quả : HC
VD : =MID("Cơ Sở Tin Học",8,3)
=> Kết quả : Tin
* Mã ĐV : Là kí tự thứ 2 và thứ 3 của mã hàng
=> D2 =MID(A2,2,2)
1K
1T
3F
2Y
17/. LEN(Chuổi)
* Đếm chiều dài của chuổi
* VD :
=LEN("Cơ Sở Tin Học")
=> Kết quả : 15
=MID("A100K",2,LEN("A100K")-2)
=> Kết quả : 100
18/. VALUE (S)
* Đổi biểu thức chuổi S ra thành số.
* VD :
=VALUE("100")
=> Kết quả : 100
19/. AND(Đk1,Đk2, . . .)
* Trả về kết quả TRUE nếu mọi điều kiện là TRUE, trả về kết quả FALSE nếu có 1 điều kiện là FALSE.
* VD : =AND(3<4,4<5,5<6)
=> KQ : TRUE
* VD : =AND(5>4,2>3,0<1,-1<0)
=> KQ : FALSE
20/. OR(Đk1,Đk2, . . .)
* Trả về kết quả TRUE nếu có 1 điều kiện là TRUE, trả về kết quả FALSE nếu mọi điều kiện là FALSE.
* VD : =OR(3>4,4>5,5>6)
=> KQ : FALSE
* VD : =OR(5>4,2>3,0<1,-1<0)
=> KQ : TRUE
21/. COUNT(Gt1,Gt2, . . . )
* Đếm các phần tử kiểu số
* VD :
=COUNT(12,"tin học",5,9,0,20)
=> Kết quả : 5
* =COUNT(A1:A5)
=> KQ : 4
* =COUNT(A2:D2)
=> KQ : 4
22/. COUNTA(Gt1,Gt2, . . . )
* Đếm các phần tử khác trống (Ptử số và chuổi)
* VD :
=COUNTA(12,"tin học",5,9,0,20)
=> Kết quả : 6
* =COUNTA(A1:A5)
=> KQ : 5
* =COUNTA(B1:B5)
=> KQ : 4
23/. COUNTIF(vùng,"ĐK" )
* Đếm các phần tử trong vùng thỏa mãn ĐK
* =COUNTIF(A2:A5,">3")
=> KQ : 2
* =COUNTIF(D1:D5,"NV")
=> KQ : 2
24/. Hàm : IF(ĐK, CV1, CV2)
* Thực hiện CV1 nếu ĐK đúng, thực hiện CV2 nếu ĐK sai.
* VD : =IF(3>4,"A", "B")
=> KQ : B
* VD : =IF(5>4,"A", "B")
=> KQ : A
* KQ : Nếu ĐTB >= 5 thì "Đậu" ngược lại thì "Hỏng"
E2 =IF(D2>=5.0,"Đậu","Hỏng")
Đậu
Đậu
Hỏng
Đậu
25/. VLOOKUP(Đk,Bảng dò tìm,Cột dò tìm,0)
* Dò tìm theo cột
* Tên Hàng : Dựa vào 2 kí tự đầu của Mã hàng dò tìm Bảng 1
B2 =VLOOKUP(left(A2,2),$A$7:$C$9,2,0)
Bảng 1
Mainboard
Monitor
Mainboard
Monitor
* Loại : Dựa vào kí tự cuối của Mã hàng
C2 =RIGHT(A2,1)
Bảng 1
* ĐG : Dựa vào 2 kí tự đầu của Mã hàng dò tìm Bảng 1
E2 =VLOOKUP(left(A2,2),$A$7:$C$9,3,0)
Bảng 1
* Tiền : SL * ĐG
F2 =D2*E2
Bảng 1
* ĐG : Dựa vào 2 kí tự đầu và kí tự cuối của Mã hàng dò tìm Bảng 1
E2 =VLOOKUP(left(A2,2),$A$7:$C$9,if(C2="1",3,4),0)
Bảng 1
* ĐG : Dựa vào 2 kí tự đầu và kí tự cuối của Mã hàng dò tìm Bảng 1
E2 =VLOOKUP(left(A2,2),$A$7:$C$9,if(C2="1",3,4),0)
26/. HLOOKUP(Đk,Bảng dò tìm,dòng dò tìm,0)
* Dò tìm theo dòng
Chúc Các Bạn May Mắn

Thi Đổ Trong Kỳ Thi Sắp Tới

Nguồn:Kiên Nguyễn Trung

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Giao trinh Excel co ban 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngGiao_trinh_Excel_co_ban_8.ppt[0.68 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
zlz9yq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-07-10 09:05:16
Loại file
ppt
Dung lượng
0.68 M
Trang
54
Lần tải
0
Lần xem
4
bài giảng điện tử Giao trinh Excel co ban 8

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Giao trinh Excel co ban 8
  Bài giảng Excel
  Giao trinh Excel co ban 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013

  Xem: 0

 • Giáo trình Excel cơ bản
  Tin học 12
  Giáo trình Excel cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2010

  Xem: 122

 • Giáo trình cơ bản Excel
  Giáo trình
  Giáo trình cơ bản Excel

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo trình

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2009

  Xem: 32

 • giáo trình excel cơ bản
  THAM KHẢO
  giáo trình excel cơ bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử THAM KHẢO

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2009

  Xem: 2

 • Giáo trình excel cơ bản
  Excel
  Giáo trình excel cơ bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2011

  Xem: 0

 • Giáo trình Excel cơ bản
  Tài liệu tham khảo
  Giáo trình Excel cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2010

  Xem: 47

 • Giáo trình excel cơ bản
  Tin học
  Giáo trình excel cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2009

  Xem: 6

 • Giáo trình Excel cơ bản
  Giáo trình về Excel
  Giáo trình Excel cơ bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo trình về Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2010

  Xem: 7

 • giao trinh microsoft excel co ban
  Tư liệu chuyên môn
  giao trinh microsoft excel co ban

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu chuyên môn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2011

  Xem: 0

 • giao trinh microsoft excel co ban
  Excel
  giao trinh microsoft excel co ban

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2011

  Xem: 4