Giới thiệu bảng chia

Đăng ngày 12/14/2017 7:36:21 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Tú Phạm Thị Thanh | Lần tải: 54 | Lần xem: 16 | Page: 13 | Kích thước: 3.22 M | Loại file: ppt
  • Giới thiệu bảng chia - 1
  • Giới thiệu bảng chia - 2
  • Giới thiệu bảng chia - 3
  • Giới thiệu bảng chia - 4
  • Giới thiệu bảng chia - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Giới thiệu bảng chia, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/gioi-thieu-bang-chia.9vsx0q.html

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN
TOÁN - LỚP 3A
GIỚI THIỆU BẢNG CHIA
*
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Đọc các bảng chia đã học.
Thư­¬ng cña hai sè
Số chia
Gi?i thi?u b?ng chia (75)
Số chia
Thương của hai số
Số bị chia
12 : 4 = ?
Ta có:
12: 4 = 3
* Tương tự:
12 : 3 = 4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
5
3
7
6
9
8
10
9
8
7
6
5
10
6
4
4
2
10
6
10
12
14
16
18
20
3
1
2
8
9
12
15
18
21
24
27
30
15
20
25
30
35
40
45
50
12
18
24
30
36
42
48
54
60
14
21
28
35
42
49
56
63
70
16
24
32
40
48
56
64
72
80
18
27
36
45
54
63
72
81
90
20
30
40
50
60
70
80
90
100
4
3
Từ số 4 ở cột 1
theo chiều mũi
tên sang phải
đến số 12.
Từ số 12 theo
chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 3.
3
12
4
3
12
4
12 : 4 = ?
12 : 4 = 3
12 : 3 =
4
Từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải đến số 12.
Tuương tự :
Ta có :
Từ số 12 theo
chiều mũi tên lên
hàng 1 gặp số 3.
* Cách sử dụng bảng chia:
Từ số chia theo chiều mũi tên sang phải gặp số bị chia
Từ số bị chia theo chiều mũi tên đi lên hàng đầu tiên ta gặp thương
7
4
9
5
6
30
8
28
7
42
6
72
Bài 1: Dùng bảng chia điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
Số
21
72
4
9
6
4
9
8
8
Bài 2:
?
Bài 3: Minh có một quyển truyện dày 132 trang, Minh đã đọc được quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?
Tóm tắt:
Đã đọc?
132 trang
còn phải đọc…. trang?
Bài giải
Số trang truyện Minh đã đọc là:
132 : 4 = 33 (trang)
Số trang truyện Minh còn phải đọc nữa là:
132 – 33 = 99 (trang)
Đáp số: 99 trang
Ai nhanh ai khéo
Hãy xếp thành hình chữ nhật:
3
6
8
5
2
10
Trò chơi: Doán số nhanh
CHÀO CÁC EM !