1
2
3
4
1. Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành mấy góc vuông?
Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành: 4 góc vuông.
2.a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.
b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.
A
B
C
D
a) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: Cạnh AB và cạnh AD, cạnh AD và cạnh DC.
b) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là: cạnh BC và cạnh CD, cạnh AB và cạnh BC
B
A
D
C
Hai đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng song song với nhau.
Hai đường thẳng AD và BC là hai đường thẳng song song với nhau.
Toán
Hai đường thẳng song song
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau.
A
B
D
C
Hãy quan sát đồ dùng học tập, phòng học của mình để tìm ra hai đường thẳng song song.
Hai cạnh đối diện cửa ra vào, hai cạnh đối diện cửa sổ, hai cạnh của thước kẻ,.v...v.. Mang hình ảnh của hai đường thẳng song song.
Hai đường thẳng song song khác với hai đường thẳng vuông góc ở điểm nào?
Hai đường thẳng vuông góc cắt nhau tạo thành 4 góc vuông
Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau
A
B
D
C
Hai đường thẳng AB và CD song song với nhau. Vì kéo dài hai đường thẳng này ta thấy chúng không cắt nhau.
Hai đường thẳng AB và CD không song song với nhau vì kéo dài hai đường thẳng này ta thấy chúng cắt nhau.
A
B
C
D
Bài 1:
a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và CD là một cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau trong hình chữ nhật đó.
A
B
C
D
Ngoài cặp cạnh AB song song với CD còn có cặp cạnh AD song song với cạnh BC.
b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.
M
N
P
Q
Hình vuông MNPQ có: cạnh MN song song với cạnhQP ; cạnh MQ song song với cạnh NP.
Bài 2:
Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?
A
B
C
D
E
G
Cạnh BE song song với
cạnh AG
và CD
Bài 3: Trong mỗi hình dưới đây:
a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau.
Cạnh MN song song với cạnh QP
Cạnh DI song song với cạnh GH
Kéo dài hai cạnh đối diện của hình chữ nhật ta
được hai đường thẳng song song với nhau.

Hai đường thẳng song song với nhau không
bao giờ cắt nhau.
nguon VI OLET