Kiểm tra bài cũ
Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?
M
M
A
N
X
E
Y
U
D
V
C
K
I
.
- Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD,
ta được hai đường thẳng
Toán
Hai đường thẳng vuông góc
vuông góc với nhau
M
N
Hai đường thẳng BN và DN
vuông góc với nhau
tạo thành
bốn góc vuông có chung đỉnh C
Ta có thể dùng êke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc với nhau
Bước 2: Đặt ê ke sao cho góc vuông của ê ke trùng với một góc ở đỉnh, cạnh góc vuông thứ nhất của ê ke trùng với một đường thẳng.
Bước 1: Xác định góc vuông của ê ke
Bước 3: Kiểm tra xem đường thẳng thứ hai có trùng với cạnh góc vuông thứ hai của ê ke hay không.
C
D
A
B
- Vẽ đường thẳng AB
- Đặt một cạnh ê ke trùng với đường thẳng AB
- vẽ đường thẳng CD dọc theo cạnh kia của ê ke. Ta được hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau
Ta có thể dùng ê ke để vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau
-Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh.

-Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau
Luyện tập
Bài 1 : Dùng ê - ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không ?
a)
b)
-Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh.

-Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau
Bài 2:

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD.

- Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh.

- Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau
D
Bài 3:
nguon VI OLET