Hàm số mũ, hàm số logarit

bài giảng điện tử Toán học Toán học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       7      0
Ngày đăng 2010-11-17 10:20:24 Tác giả Tâm Mai Đức loại .ppt kích thước 1.08 M số trang 49
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 (NÂNG CAO) Chương II : HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ & HÀM SỐ LÔGARIT�5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit2NỘI DUNG BÀI HỌCTIẾT 1 Kiểm tra bài cũ Khái niệm hàm số mũ, hàm số lôgarit. Một

 • Hàm số mũ, hàm số logarit - 1
 • Hàm số mũ, hàm số logarit - 2
 • Hàm số mũ, hàm số logarit - 3
 • Hàm số mũ, hàm số logarit - 4
 • Hàm số mũ, hàm số logarit - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 (NÂNG CAO)
Chương II : HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ & HÀM SỐ LÔGARIT
�5. Hàm số mũ và
hàm số lôgarit
2
NỘI DUNG BÀI HỌC
TIẾT 1
Kiểm tra bài cũ
Khái niệm hàm số mũ, hàm số lôgarit.
Một số giới hạn liên quan
TIẾT 2
3. Đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit
TIẾT 3
4.Sự biến thiên và đồ thị của hàm số mũ, hàm số lôgarit
Củng cố
Bài tập làm thêm
3
KIỂM TRA BÀI CŨ :

Câu hỏi : Viết công thức tính lãi kép .

A�p dụng : Một người gửi 15 triệu đồng vào Ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn một năm với lãi suất 7,56% một năm . Hỏi số tiền người đó nhận được (cả vốn lẫn lãi) sau 2 năm, sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng .(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai )
4
TRẢ LỜI :
Công thức : C= A(1 + r)N
A : Số tiền gửi ban đầu
r : lãi suất
N : Số kì hạn
C : Số tiền thu được ( cả vốn lẫn lãi )
A�p dụng :
C= 15(1 + 0,0756)N

N = 2 : C = 17 triệu 35

N = 5 : C = 21 triệu 59
5
Câu 1 : Tính các giá trị cho trong bảng sau
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1
2
4
2
-1
0
1
6
1. Khái niệm hàm số mu�, hàm số lôgarit :
a)Định nghĩa : Cho a là số thực dương, khác 1.
+ Hàm số y = ax , xác định trên R
được gọi là hàm số mũ cơ số a .
+ Hàm số y = loga x , xác định trên (0; + ?) được gọi là hàm số lôgarit cơ số a .
b) Chú ý :
+ Hàm số y = ex kí hiệu y = exp(x).
+ Hàm số y =logx = log10x (hoặc y= lgx) ,
+ Hàm số y = lnx = logex .
7
Câu 2 : Các biểu thức sau biểu thức nào là hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số :
e) y = xx .
i) y = lnx
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
8
e) y = xx .
TRẢ LỜI
Hàm số mũ cơ số a =
Hàm số mũ cơ số a = 1/4
Hàm số mũ cơ số a = ?
Không phải hàm số mũ
Không phải hàm số mũ
9
i) y = lnx
TRẢ LỜI
Hàm số lôgarit cơ số a = 3
Hàm số lôgarit cơ số a = 1/4
Không phải hàm số lôgarit
Hàm số lôgarit cơ số a = e
Không phải hàm số lôgarit
10
2. Một số giới hạn liên quan đến hàm số mũ, hàm số lôgarit :
a) Tính liên tục
Các hàm số y = ax, y = logax liên tục trên tập xác định của nó :
11
Ví dụ : Tính các giới hạn sau :
12
GIẢI
a) Khi x ? + ? ? 1/x ? 0 . Do đó :
c) Khi x ? 0 ?
Do đó :
13
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Do đó :
3) Đặt t = ex = t => ex = t + 1 => x = ln(1 + t )
Khi x ? 0 khi và chỉ t ? 0
A�p dụng công thức (1) . Do tính liên tục của hàm số lôgarit , ta có :
Đặt :
1) Các em đã biết :
14
b) ĐỊNH LÝ 1�:
15
A�p dụng : Tính các giới hạn sau :
16
GIẢI
17
3. Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lôragit :
a) Đạo hàm của hàm số mũ�:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
a) Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số �:
b) A�p dụng tính đạo hàm của hàm số y=f(x)= ex
Cho x s? gia ?x
+ ?y = f(x + ?x ) - f(x) = ex + ?x - ex = ex(e?x - 1).
+ Kết luận�: (ex)` = ex .
18
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
c) Chứng minh (ax)` = ax. lna .
Biến đổi số a dương khác 1 thành lũy thừa theo cơ số e
a= elna => ax = e(lna)x = ex.lna .
Do đó theo công thức đạo hàm của hàm số hợp . Ta có :
19
ĐỊNH LÝ 2�:
i) Hàm số y = ax có đạo hàm tại mọi điểm x ? R và .

(ax)` = ax .lna
Đặc biệt�:
(ex)` = ex .
ii) Nếu hàm số y = u(x) có đạo hàm trên tập J thì hàm số
y = au(x) có đạo hàm trên J và
(au(x))` = u`(x).au(x) .lna
Đặc biệt�:

(eu(x))` =u`(x)eu(x) .
20
Ví dụ : Tính đạo hàm các hàm số sau�:
y = (x2 + 2x).ex .
21
y = (x2 + 2x).ex .
y’= (2x + 2)ex + (x2 + 2x).ex
y’ = (x2 + 4x + 2).ex
GIẢI :
22
b) Đạo hàm của hàm số loragit :
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Do đó :
a) A�p dụng tính đạo hàm của hàm số y=f(x)= lnx
Cho x > 0 s? gia ?x
+ ?y = f(x + ?x ) - f(x) = ln(x + ?x) - lnx
23
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
A�p dụng công thức đổi cơ số a về cơ số e . Ta có :
b) Chứng minh :
24
ĐỊNH LÝ 3�:
Hàm số y =logax có đạo hàm tại mọi điểm x> 0 và


Đặc biệt�:

ii) Nếu hàm số u(x) nhận giá trị dương và có đạo hàm trên tập J thì hàm số y = logau(x) có đạo hàm trên J và


Đặc biệt�:

25
Ví dụ : Tính đạo hàm các hàm số sau�:

1) y = (x2 + 1).lnx

2) y = ln(x2 - x + 1)

3) y = log2(2 + sinx).
26
3) y = log2(2 + sinx).
GIẢI
y = (x2 + 1).lnx
2) y = ln(x2 - x + 1)
27
HỆ QUẢ�:

i) với mọi x ? 0

ii) Nếu hàm số u(x) nhận giá trị khác 0 và có đạo hàm trên tập J thì


với mọi x ? J .
Ta có : Với x < 0
Mặt khác với x > 0 . Ta có :
Suy ra :
với mọi x ? 0
28
4. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarit�:
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số mũ y = ax .
+ Tập xác định :
+ Sự biến thiên
Đạo hàm :
Nếu a > 1
Nếu 0 < a < 1
Tiệm cận :
Khi a > 1 :

Khi 0 < a < 1

KL:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
D= R
=>y` >0 ?x ?R => Hàm số đồng biến trên R
=> y` < 0 ?x ?R => Hàm số nghịch biến trên R
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là trục hoành
a) Hàm số mũ
29
Đồ thị :
Cho x = 0 ==> y = 1
Cho x = 1 ==> y = a
Đồ thị hàm số luôn nằm trên trục hoành
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
+ Bảng biến thiên :
0 < a < 1
a > 1
30
?
?
?
0< a <1
a >1
31
+ Tập xác định :
+ Sự biến thiên
Đạo hàm :
+ Tiệm cận :


+ Bảng biến thiên :
D= R
y`= 3x.ln3 > 0 v?i m?i x
=> du?ng th?ng y = 0 (trục hoành) là tiệm cận ngang
Ví dụ : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số�: y = 3x .
32
Đồ thị :
Cho x = 0 => y = 1
Cho x = 1 => y = 3
?
?
y= 3x
33
b) Hàm số y = logax .
+ Tập xác định :
+ Sự biến thiên Đạo hàm :
Nếu a > 1
Nếu 0 < a < 1
+ Tiệm cận :
Khi a > 1
Khi 0 < a < 1
KL về tiệm cận :
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6
(0 : +?)
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số logarit y = logax .
=> y` > 0 => hàm số đồng biến trên (0 ; +?)
=> y` < 0 => hàm số nghịch biến trên (0 ; +?)
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là trục tung
34
+ Bảng biến thiên :
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6
+Đồ thị :
Cho x = 1 ==> y = 0
Cho x = a ==> y = 1
Nh?n xét : Đồ thị nằm bên phải trục tung Oy.
a > 1
0 < a < 1
35
?
?
?
a > 1
0< a < 1
36
+ Tập xác định :
Ví dụ : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số�: y = log3x .
+ Tiệm cận :
+ Sự biến thiên
Đạo hàm :
(0 : +?)
=> Đường thẳng x = 0 (trục tung ) là tiệm cận đứng
37
+Đồ thị :
Cho x = 1 => y = 0.
Cho x = 3 => y = 1
+ Bảng biến thiên :
38
?
?
y= log3x
39
NHẬN XÉT :
Đồ thị hàm số mũ y = ax và đồ thị hàm số logarit y=logax đối xứng nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất y = x
y=3x
y=log3x
y = x
40
CỦNG CỐ�:
1) Nhắc lại các công thức đạo hàm đã học�
41
2)Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số mũ y = ax
42
3) Nhắc lại bảng tóm tắt các tính chất của
hàm số lôgarit y = logax
43
Câu 1 : Tìm mệnh đề sai :
B
A
C
D
44
Câu 2 : Hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó ?
y = 2-x
B
A
C
D
S
S
S
45
V?y : Mệnh đề C là mệnh đề sai
Câu 2
46
A) y = 2-x =(1/2)x => Hàm số nghịch biến trên R
=> Hàm số nghịch biến (0; + ? )
=> Hàm số nghịch biến (0; + ? )
=> Hàm số đồng biến R
47
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ :
+ Làm bài tập : từ bài 47 đến bài 56 SGK trang 112, 113 .
+ Bài tập làm thêm :
Bài 2 : Tính đạo hàm các hàm số sau :
Bài 3 : Cho hàm số y = esinx . CMR : y`.cosx - y.sinx - y" = 0 .
Bài 4 : Cho hàm số y = x[cos(lnx)+ sin(lnx)] với x > 0 .
CMR : x2.y" - x.y` + 2y = 0 .
Bài 1 : Tìm tập xác định của hàm số :
a) y = ln( - x2 + 5x - 6)
48
EM CÓ BIẾT ?
John Napier
(1550 - 1617)
Ô�ng đã bỏ ra 20 năm ròng rã mới phát minh được hệ thống logarittme. . .
Việc phát minh ra logarithme đã giúp cho Toán học Tính toán tiến một bước dài, nhất là trong các phép tính Thiên văn .
49
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

Nguồn:Tâm Mai Đức

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Hàm số mũ, hàm số logarit
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngHam_so_mu_ham_so_logarit.ppt[1.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
zwr9vq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-11-17 10:20:24
Loại file
ppt
Dung lượng
1.08 M
Trang
49
Lần tải
9
Lần xem
7
bài giảng điện tử Hàm số mũ, hàm số logarit

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Hàm số mũ, hàm số logarit
  Toán học 12
  Hàm số mũ, hàm số logarit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2010

  Xem: 0

 • Hàm số mũ- Hàm số Logarit
  Giải tích
  Hàm số mũ- Hàm số Logarit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giải tích

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2011

  Xem: 0

 • Hàm số mũ, hàm số logarit
  Toán 12
  Hàm số mũ, hàm số logarit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2010

  Xem: 9

 • Hàm số mũ, Hàm số Lôgarit
  Toán 12
  Hàm số mũ, Hàm số Lôgarit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2010

  Xem: 7

 • Hàm số mũ- Hàm số Logarit
  Toán 12
  Hàm số mũ- Hàm số Logarit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2010

  Xem: 10

 • HÀM SỐ MŨ-HÀM SỐ LÔGARIT
  Toán học 12
  HÀM SỐ MŨ-HÀM SỐ LÔGARIT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2015

  Xem: 0

 • Ham so mu ham so logarit
  Toán 12
  Ham so mu ham so logarit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2008

  Xem: 118

 • HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT
  Mũ và Logarit
  HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mũ và Logarit

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2012

  Xem: 0

 • Hàm số mũ, hàm số logarit
  Toán học 12
  Hàm số mũ, hàm số logarit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2010

  Xem: 0

 • HÀM SỐ MŨ .HÀM SỐ LÔGARIT
  Tư liệu môn Toán
  HÀM SỐ MŨ .HÀM SỐ LÔGARIT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu môn Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2010

  Xem: 4