HD lam Bt coban excel 16-20

bài giảng điện tử Tin học Excel
  Đánh giá    Viết đánh giá
 110       5      0
Ngày đăng 2010-07-15 09:33:13 Tác giả Hùng Nguyễn loại .xls kích thước 0.04 M số trang 3
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BAÛNG CHI TIEÁT THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG CUÛA 1 KHAÙCH SAÏN STT Hoï teân Maõ soá Ngaøy ñeán Ngaøy ñi Tieànaên ÑGT Soá tuaàn ÑGN Soá ngaøy leû Tieàn phoøng Tieàn giaûm giaù Toång coäng MS caét1 Traàn Na

 • HD lam Bt coban excel 16-20 - 1
 • HD lam Bt coban excel 16-20 - 2
 • HD lam Bt coban excel 16-20 - 3
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

BAÛNG CHI TIEÁT THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG CUÛA 1 KHAÙCH SAÏN
STT Hoï teân Maõ soá Ngaøy ñeán Ngaøy ñi "Tieàn
aên" ÑGT Soá tuaàn ÑGN Soá ngaøy leû Tieàn phoøng "Tieàn
giaûm giaù" Toång coäng MS caét
1 Traàn Nam L1A-F3 3/5/2001 3/16/2001 550000 260000 1 45000 4 440000 0 990000 L1A
2 Nguyeãn Thy L2A-F1 3/6/2001 3/20/2001 280000 210000 2 36000 0 420000 0 700000 L2A
3 Nguyeãn An L1A-F2 3/10/2001 3/30/2001 700000 260000 2 45000 6 790000 39500 1450500 L1A
4 Huyønh Baûo L2A-F1 3/23/2001 4/1/2001 180000 210000 1 36000 2 282000 0 462000 L2A
5 Traàn Ñình L1B-F3 3/17/2001 4/30/2001 2200000 250000 6 40000 2 1580000 79000 3701000 L1B
6 Phan Phuùc L2B-F2 3/22/2001 3/27/2001 175000 190000 0 30000 5 150000 0 325000 L2B
7 Haø Baûo Ca L1A-F3 3/30/2001 4/21/2001 1100000 260000 3 45000 1 825000 41250 1883750 L1A
8 Phaïm Thaønh L2B-F3 4/3/2001 4/21/2001 900000 190000 2 30000 4 500000 25000 1375000 L2B
9 Leâ Quoác L1B-F1 4/5/2001 5/12/2001 740000 250000 5 40000 2 1330000 66500 2003500 L1B
10 Buøi Theá Söï L1B-F2 4/12/2001 4/27/2001 525000 250000 2 40000 1 540000 0 1065000 L1B


BIEÅU GIAÙ PHOØNG BIEÅU GIAÙ KHAÅU PHAÀN AÊN
Loaïi phoøng ÑGT ÑGN Maõ phaàn aên F1 F2 F3
L1A 260000 45000 Ñôn giaù 20000 35000 50000
L1B 250000 40000
L2A 210000 36000
L2B 190000 30000

BAÛNG THOÁNG KEÂ
Loaïi phoøng Doanh thu
L1A 4324250
L2A 1162000
L1B 6769500
L2B 1700000


Yeâu caàu:
"1. Laäp coâng thöùc tính soá lieäu cho coät tieän aên, bieát : Tieàn aên = soá ngaøy ôû* ñôn giaù khaåu phaàn aên"
Bieát 2 kyù töï cuoái cuûa Maõ soá laø Maõ Phaàn aên
"HD: Duøng haøm Hlookup, vôùi trò doø laø Maõ Phaàn Aên, baûng doø laø bieåu giaù khaåu phaàn aên"
"2. Theâm coät Soá Tuaàn vaøo beân traùi coät ÑGT. Laäp coâng thöùc cho coät soá tuaàn,
bieát soá tuaàn laø soá ngaøy ôû ñöôïc ñoåi ra tuaàn leã tuaàn leã (khoâng tính caùc ngaøy leû)"
HD: Duøng haøm Int hoaëc Trunc ñeå boû phaàn leû sau khi chia soá ngaøy ôû cho 7
3. Laäp coâng thöùc cho coät ÑGT (Ñôn Giaù Tuaàn)
"HD: Duøng haøm Vlookup vôùi trò doø laø 3 kyù töï ñaàu beân traùi cuûa Maõ soá, Baûng doø laø Bieåu giaù phoøng"
4. Theâm coät soá ngaøy leû vaøo beân traùi coät ÑGN. Laäp coâng thöùc cho coät soá ngaøy leû bieát
Soá ngaøy leû laø soá ngaøy ôû coøn laïi sau khi ñaõ ñoåi ra tuaàn
HD: Duøng haøm Mod laáy veà soá dö cuûa pheùp chia soá ngaøy ôû cho 7
5. Laäp coâng thöùc cho coät ÑGN (Ñôn Giaù Ngaøy)
6. Cheøn theâm coät tieàn phoøng vaøo beân traùi coät toång coäng
Tính Tieàn phoøng = ÑGT* Soá Tuaàn + ÑGN * Soá ngaøy leû
7. Theâm coät giaûm giaù vaøo beân traùi coät toång coäng. Tính Coät giaûm giaù bieát
Neáu soá ngaøy ôû töø 15 ngaøy trôû leân thì giaûm giaù 5% Tieàn phoøng
8. Tính coät toång coäng baèng = Tieàn aên + Tieàn Phoøng - Giaûm Giaù
9. Laäp coâng thöùc tính doanh thu theo töøng phoøng ôû Baûng Thoáng keâ
HD: Duøng haøm sumif

Nguồn:Hùng Nguyễn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử HD lam Bt coban excel 16-20
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

xls.pngHD lam Bt coban excel 16-20/Co Ban - Bai Tap 16.xls[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
2duuvq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-07-15 09:33:13
Loại file
xls
Dung lượng
0.04 M
Trang
3
Lần tải
110
Lần xem
5
bài giảng điện tử HD lam Bt coban excel 16-20

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • HD lam Bt coban excel 16-20
  TIN HỌC EXCEL
  HD lam Bt coban excel 16-20

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử TIN HỌC EXCEL

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 4

 • HD lam Bt coban excel 16-20
  Excel
  HD lam Bt coban excel 16-20

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 110

 • HD lam Bt coban excel 21-25
  Excel
  HD lam Bt coban excel 21-25

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 175

 • HD lam Bt coban excel 21-25
  TIN HỌC EXCEL
  HD lam Bt coban excel 21-25

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử TIN HỌC EXCEL

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 3

 • HD lam Bt coban excel 26-30
  TIN HỌC EXCEL
  HD lam Bt coban excel 26-30

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử TIN HỌC EXCEL

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 2

 • HD lam Bt coban excel 11-15
  Excel
  HD lam Bt coban excel 11-15

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 121

 • HD lam Bt coban excel 11-15
  TIN HỌC EXCEL
  HD lam Bt coban excel 11-15

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử TIN HỌC EXCEL

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 2

 • HD lam Bt coban excel 26-30
  Excel
  HD lam Bt coban excel 26-30

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 116

 • Hướng dẫn lam Bt coban excel 1-10
  Excel
  Hướng dẫn lam Bt coban excel 1-10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 155

 • Hướng dẫn lam Bt coban excel 1-10
  TIN HỌC EXCEL
  Hướng dẫn lam Bt coban excel 1-10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử TIN HỌC EXCEL

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 8