MÔN TOÁN
Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân
Trường Tiểu học Tam Sơn 2
HỘP BÁNH
HỘP QUÀ
BỂ CÁ
ĐỒ CHƠI
CON XÚC XẮC
TỦ QUẦN ÁO
? Hình dạng những đồ vật này được gọi tên là gì?
Toán
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG
1. Hình hộp chữ nhật
2. Hình lập phương
3. Luyện tập
TOÁN
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG
I. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
? Xung quanh em có đồ vật nào dạng hình hộp chữ nhật?
BAO DIÊM
HỘP SỮA
VIÊN GẠCH
HỘP PHẤN
I. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
Mô hình của hình hộp chữ nhật trong không gian
1. Mặt
Mặt 1 và mặt 2 là hai mặt đáy
Mặt 3, mặt 4, mặt 5, mặt 6 là các mặt bên
I. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
- Mặt 1 = mặt 2
- Mặt 3 = mặt 5
- Mặt 4 = mặt 6
Các mặt đối diện có kích thước và diện tích bằng nhau
I. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
A
Q
P
N
M
D
C
B
Hình hộp chữ nhật ABCD MNPQ
I. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
A
Q
P
N
M
D
C
B
I. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
A
P
N
D
C
B
Q
M
Chiều cao
Chiều rộng
Chiều dài
I. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
P
Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
I. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
P
6 mặt
8 đỉnh
12 cạnh
Khối rubik
Hình lập phương
II. HÌNH LẬP PHƯƠNG
Con xúc xắc
II. HÌNH LẬP PHƯƠNG
II. HÌNH LẬP PHƯƠNG
- 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.
- 8 đỉnh
- 12 cạnh
SO SÁNH
Có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
Có 3 kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao
Các kích thước bằng nhau
Bài 1 (SGK-108): Viết số thích hợp vào ô trống:
III. LUYỆN TẬP
6
6
12
8
12
8
Bài 2 (SGK- 108):
a. Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ( hình trên )
b. Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 6cm, chiều rộng bằng 3cm ,chiều cao bằng 4cm . Tính diện tích của mặt đáy MNPQ ,và các mặt bên ABMN, BCPN.
A
B
C
D
M
N
P
Q
Bài 2 (SGK-108):
A
Q
P
N
M
D
C
B
- AB = CD = MN = PQ
- AD = BC = NP = MQ
- DQ = BN = CP = AM
Những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là:
b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm; chiều rộng 3 cm, chiều cao 4 cm. Tính diện tích mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN
6 cm
3 cm
4 cm
6 cm
6 cm
Bài 2 (SGK- 108):
4 cm
3 cm
Bài 3: Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ?
A
B
C
A. Là hình hộp chữ nhật.
C. Là hình lập phương.
III. THỰC HÀNH
KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ
Có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
Có 3 kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao
Các kích thước bằng nhau
nguon VI OLET