hoa dam but

bài giảng điện tử Mầm non Lớp 5 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 79       9      0
Ngày đăng 2010-03-21 08:50:23 Tác giả Luân Nguyễn loại .doc kích thước 0.35 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO QUAÄN 9 TRÖÔØNG MAÀM NON TAÂN PHUÙ Chuû ñeà: Hoa muoân saéc Ñeà taøi: Hoa daâm buït Giaùo vieân: Ngoâ Phöông Thuùy Lôùp: Laù 4 Muïc ñích yeâu caàu: - Bieát laéng nghe c

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
 
PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO QUAÄN 9
TRÖÔØNG MAÀM NON TAÂN PHUÙ
 
 
 
 
 
 
 
Chuû ñeà:
Hoa muoân saéc
Ñeà taøi:
Hoa daâm buït
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Ngoâ Phöông Thuùy
Lôùp: Laù 4
 

Muïc ñích yeâu caàu:
-         Bieát laéng nghe coâ keå chuyeän, hieåu ñöôïc noäi dung caâu chuyeän.
-         Bieát nhaäp vai theå hieän ñöôïc ngoân ngöõ khi ñoùng kòch.
-         Bieát ñöôïc lôïi ích cuûa caây hoa daâm buït.
-         Phaùt trieån ngoân ngöõ qua caùc hoaït ñoäng : moâ taû, keå chuyeän, ñaët teân caâu chuyeän, ñoùng kòch,…
-         Noùi ñöôïc lôøi thoaïi , dieãn taû ñöôïc tính caùch cuûa nhaân vaät.
-         Bieát phoái hôïp cuøng baïn trong caùc hoaït ñoäng.
Chuaån bò:
-         Moâ hình keå chuyeän.
-         Hoa thaät treû quan saùt.
-         Muõ hoa cho treû ñoùng kòch.
Tieán haønh:
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vöôøn hoa
-         Haùt vaø vaän ñoäng “ Lyù caây boâng”
-         Cho treû quan saùt vaø troø chuyeän moät soá loaïi hoa coù trong vöôøn :
+ Ñaëc ñieåm, caáu taïo, coâng duïng cuûa hoa.
+ So saùnh giöõa caùc loaøi hoa.
Hoaït ñoäng 2: Hoa daâm buït
-         Treû nghe coâ keå chuyeän vôùi moâ hình.
-         Ñaøm thoaïi, troø chuyeän veà noäi duïng caâu chuyeän:
+  Trong caâu chuyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo?
+  Hoa daâm buït coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo?
+  Coâ ghi laïi caâu traû lôøi vaø cho treû cuøng ñoïc laïi.
Hoaït ñoäng 3: Beù taäp laøm dieãn vieân.
-         Troø chôi “ keát nhoùm”
-         Cho treû veà nhoùm, coâ höôùng daãn töï choïn vai dieãn.

-         Treû thaûo luaän vaø traû lôøi ñöôïc vai mình choïn.
-         Coâ daãn chuyeän vaø cho treû dieãn.
   Hoaït ñoäng noái tieáp:
Khaùm phaù : hoa daâm buït ñoåi maøu.
Taïo hình : caét, xeù daùn, laøm caùc loaøi hoa.
AÂm nhaïc : haùt nhöõng baøi haùt chuû ñeà.
 

CHUYEÄN “ HOA DAÂM BUÏT”
Ngaøy xöûa ngaøy xöa, trong moät khu röøng noï coù raát nhieàu loaïi hoa chôi vôùi nhau raát laø vui

Nguồn:Luân Nguyễn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử hoa dam but
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pnghoa dam but.doc[0.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
norivq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-03-21 08:50:23
Loại file
doc
Dung lượng
0.35 M
Trang
1
Lần tải
79
Lần xem
9
bài giảng điện tử hoa dam but

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • hoa dam but
  Lớp 5 tuổi
  hoa dam but

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2010

  Xem: 79

 • Hoa dâm bụt
  Tạp văn
  Hoa dâm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tạp văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2009

  Xem: 198

 • Hoa đồng tiền và hoa dâm bụt
  Khám phá Khoa học
  Hoa đồng tiền và hoa dâm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2018

  Xem: 0

 • Hoa hồng đậm
  Quà tặng bạn
  Hoa hồng đậm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Quà tặng bạn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2009

  Xem: 8

 • Phác họa bằng bút lông
  BÀI GIẢNG CÁC MÔN KHÁC
  Phác họa bằng bút lông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG CÁC MÔN KHÁC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2010

  Xem: 0

 • Phác họa bằng bút lông
  Bài giảng khác
  Phác họa bằng bút lông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2010

  Xem: 0

 • Kể chuyện 5: Hoa râm bụt
  GD Hướng nghiệp 9
  Kể chuyện 5: Hoa râm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2011

  Xem: 8

 • Phác họa bằng bút lông
  BÀI GIẢNG KHÁC
  Phác họa bằng bút lông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG KHÁC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2010

  Xem: 9

 • KẺ CHỮ IN HOA THANH, ĐẬM
  Mĩ thuật
  KẺ CHỮ IN HOA THANH, ĐẬM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2008

  Xem: 35

 • PHÂN BÓN HÓA HỌC - PHÂN ĐẠM
  Hóa học
  PHÂN BÓN HÓA HỌC - PHÂN ĐẠM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2012

  Xem: 4