hoa dam but

bài giảng điện tử Mầm non Lớp 5 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2010-03-21 08:50:23 Tác giả Luân Nguyễn loại .doc kích thước 0.35 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO QUAÄN 9 TRÖÔØNG MAÀM NON TAÂN PHUÙ Chuû ñeà: Hoa muoân saéc Ñeà taøi: Hoa daâm buït Giaùo vieân: Ngoâ Phöông Thuùy Lôùp: Laù 4 Muïc ñích yeâu caàu: - Bieát laéng nghe coâ keå chuyeän, hieåu ñöôïc noäi dung caâu chuyeän. - Bieát nhaäp vai theå hieän ñöôïc ngoân ngöõ khi ñoùng kòch. - Bieát ñöôïc lôïi ích cuûa caây hoa daâm buït. - Phaùt trieån ngoân ngöõ qua caùc hoaït ñoäng : moâ taû, keå chuyeän, ñaët teân caâu chuyeän, ñoùng kòch,… - Noùi ñöôïc lôøi thoaïi , die

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
 
PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO QUAÄN 9
TRÖÔØNG MAÀM NON TAÂN PHUÙ
 
 
 
 
 
 
 
Chuû ñeà:
Hoa muoân saéc
Ñeà taøi:
Hoa daâm buït
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giaùo vieân: Ngoâ Phöông Thuùy
Lôùp: Laù 4
 

Muïc ñích yeâu caàu:
-         Bieát laéng nghe coâ keå chuyeän, hieåu ñöôïc noäi dung caâu chuyeän.
-         Bieát nhaäp vai theå hieän ñöôïc ngoân ngöõ khi ñoùng kòch.
-         Bieát ñöôïc lôïi ích cuûa caây hoa daâm buït.
-         Phaùt trieån ngoân ngöõ qua caùc hoaït ñoäng : moâ taû, keå chuyeän, ñaët teân caâu chuyeän, ñoùng kòch,…
-         Noùi ñöôïc lôøi thoaïi , dieãn taû ñöôïc tính caùch cuûa nhaân vaät.
-         Bieát phoái hôïp cuøng baïn trong caùc hoaït ñoäng.
Chuaån bò:
-         Moâ hình keå chuyeän.
-         Hoa thaät treû quan saùt.
-         Muõ hoa cho treû ñoùng kòch.
Tieán haønh:
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vöôøn hoa
-         Haùt vaø vaän ñoäng “ Lyù caây boâng”
-         Cho treû quan saùt vaø troø chuyeän moät soá loaïi hoa coù trong vöôøn :
+ Ñaëc ñieåm, caáu taïo, coâng duïng cuûa hoa.
+ So saùnh giöõa caùc loaøi hoa.
Hoaït ñoäng 2: Hoa daâm buït
-         Treû nghe coâ keå chuyeän vôùi moâ hình.
-         Ñaøm thoaïi, troø chuyeän veà noäi duïng caâu chuyeän:
+  Trong caâu chuyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo?
+  Hoa daâm buït coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo?
+  Coâ ghi laïi caâu traû lôøi vaø cho treû cuøng ñoïc laïi.
Hoaït ñoäng 3: Beù taäp laøm dieãn vieân.
-         Troø chôi “ keát nhoùm”
-         Cho treû veà nhoùm, coâ höôùng daãn töï choïn vai dieãn.

-         Treû thaûo luaän vaø traû lôøi ñöôïc vai mình choïn.
-         Coâ daãn chuyeän vaø cho treû dieãn.
   Hoaït ñoäng noái tieáp:
Khaùm phaù : hoa daâm buït ñoåi maøu.
Taïo hình : caét, xeù daùn, laøm caùc loaøi hoa.
AÂm nhaïc : haùt nhöõng baøi haùt chuû ñeà.
 

CHUYEÄN “ HOA DAÂM BUÏT”
Ngaøy xöûa ngaøy xöa, trong moät khu röøng noï coù raát nhieàu loaïi hoa chôi vôùi nhau raát laø vui

Nguồn:Luân Nguyễn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử hoa dam but
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pnghoa dam but.doc[0.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
norivq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-03-21 08:50:23
Loại file
doc
Dung lượng
0.35 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
bài giảng điện tử hoa dam but

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Hoa dâm bụt
  Bài viết (sự tich các loài hoa)
  Hoa dâm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài viết (sự tich các loài hoa)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2012

  Xem: 650

 • Hoa dâm bụt
  Tạp văn
  Hoa dâm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tạp văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2009

  Xem: 198

 • Hoa dâm bụt
  Làm vườn và ngắm hoa
  Hoa dâm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm vườn và ngắm hoa

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/7/2010

  Xem: 1363

 • Hoa dâm bụt
  Hoa đẹp bốn mùa
  Hoa dâm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoa đẹp bốn mùa

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2012

  Xem: 906

 • Hoa Dâm Bụt
  Thơ của bạn và sưu tầm
  Hoa Dâm Bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ của bạn và sưu tầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2012

  Xem: 89

 • hoa dam but
  Lớp 5 tuổi
  hoa dam but

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2010

  Xem: 79

 • Hồn Hoa dâm bụt
  Thơ tôi
  Hồn Hoa dâm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2019

  Xem: 1

 • Truyền thuyết về hoa dâm bụt
  Sự tích các loài hoa
  Truyền thuyết về hoa dâm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sự tích các loài hoa

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2012

  Xem: 110

 • Tác dụng của hoa dâm bụt
  Ẩm thực và sức khỏe
  Tác dụng của hoa dâm bụt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ẩm thực và sức khỏe

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2010

  Xem: 137

 • Hoa dâm bụt chữa di tinh
  Toán 6
  Hoa dâm bụt chữa di tinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2012

  Xem: 7