Kim loại có những tính chất hóa học như sau:
* Tác dụng với phi kim:
+ Với oxi tạo oxit bazơ.
+ Với phi kim khác tạo muối.
* Tác dụng với dung dịch axit tạo muối và khí hiđro.
* Tác dụng với dung dịch muối tạo muối mới và kim loại mới.
Kim loại có những tính chất hoá học chung nào?
KIỂM TRA BÀI CŨ:
GV:Trần Văn Thành
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
Oxi
Lưu huỳnh
Cacbon
Phot pho đỏ
Brom
Clo
Ở nhiệt độ thường, phi kim tồn tại ở trạng thái nào? Cho ví dụ?
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
Thí nghiệm: Đưa hiđro đang cháy vào lọ đựng khí clo. Sau phản ứng, cho một ít nước vào lọ, lắc nhẹ rồi dùng giấy quì tím để thử.
Trả lời câu hỏi sau:
1. Trạng thái và màu sắc của khí hiđro và clo trước phản ứng?.
2. Nêu hiện tượng khi cho khí hiđro đang cháy vào lọ chứa khí clo?
3. Hòa tan sản phẩm trong nước sau đó nhúng giấy quì tím vào thì có hiện tượng gì?
Ngoài ra, nhiều phi kim khác như C, S, Br2, F2, . . . Tác dụng với H2
Vd: H2 + S -> H2 S
cũng tạo ra hợp chất khí
Xét một số phản ứng:
Dựa vào hoá trị của Fe và điều kiện của các phản ứng trên, em hãy sắp xếp các phi kim thành một dãy theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm dần
Cl, S
F, Cl, S, C
Suy ra thứ tự là
F, Cl, S,C
Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
BÀI TẬP: TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Câu 1: Là tên chất tham gia còn khuyết trong PTHH sau:
.......+ 02 (k)  P205 (r)
Câu 2: Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng phi kim tác dụng với oxi
Câu 3: Là công thức hóa học của chất sản phẩm trong PTHHsau:
H2 (k) + I2 (k) ........
Câu 4: Là các trạng thái tồn tại của phi kim ở nhiệt độ thường?
Câu 5: Là trạng thái chất sản phẩm của phản ứng giữa phi kim với khí hidro?
Câu 6: Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng giữa nhiều phi kim với kim loại?
1
2
3
4
5
6
P
H
O
T
P
H
O
O
X
I
T
H
I
R
N,
L

N
G,
K
H
Í

K
H
Í
M
U

Í
Từ hàng dọc:Là loại chất khi tác dụng với khí hiđro tạo thành hợp chất khí với hiđro
H
P
K
I
M
I
A
KẾT QUẢ
Trò chơi ô chữ hôm nay gồm 6 hàng ngang.Từ chìa khóa nằm ở hàng dọc có màu đỏ
Thể lệ của trò chơi- Mỗi đội lần lượt chọn một hàng ngang để trả lời ,nếu không trả lời đúng nhường quyền trả lời cho đội bạn.Sau 4 hàng ngang mở ra mới được đoán từ chìa khóa ( Nếu đội nào đoán sai từ chìa khóa bị dừng cuộc chơi)
Cách tính điểm: - Mở được một hàng ngang : 10đ
- Mở được từ chìa khóa : 40đ
TL
GV:Trần Văn Thành
Ai nhanh ai đúng
Câu 1:
Dây là một phi kim rất độc, màu vàng lục. Phi kim này phản ứng được với nhiều kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành muối.
15
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Clo
Câu 2:
Dây là một khí rất cần cho sự sống của con người, nó là một phi kim hoạt động mạnh có khả năng phản ứng với nhiều kim loại tạo oxit bazơ và phản ứng với phi kim tạo oxit axit
15
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Khí oxi
Câu 3:
Chất khí chiếm khoảng 78% thể tích không khí, hoạt động hoá học yếu nhưng rất cần cho công nghiệp sản xuất phân bón hoá học.
15
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Khí Nitơ
Câu 4:
Dây là một khí nhẹ nhất, tương lai nó được sử dụng làm nhiên liệu sạch không gây ô nhiễm môi trường. Phản ứng được với phi kim tạo thành hợp chất khí.
15
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Khí Hiđro
Câu 5:
Là nguyên tố thực vật rất cần để tổng hợp nên Prôtêin. Khi phản ứng với Hiđrô ở nhiệt độ cao tạo sản phẩm khí có mùi trứng thối.
15
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu 6. Hãy chọn câu đúng:
Phi kim dẫn điện tốt.
Phi kim dẫn nhiệt tốt.
Phi kim chỉ tồn tại hai trạng thái rắn, khí.
Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.
Câu 7. Thí nghiệm nào sau đây sinh ra khí hidro clorua:
Dẫn khí clo đi qua nước.
Đốt cháy khí hidro trong khí clo.
Điện phân dung dịch Natri clorua có màng ngăn.
Phản ứng của Natri clorua với dung dịch H2SO4 loãng.
Câu 8: Đốt cháy 16,8 gam bột sắt trong oxi, sau phản ứng thu được chất rắn A. Khối lượng chất rắn A thu được sau phản ứng là:
69,6 g C. 23,2 g
B. 46,4 g D. 11,6 g
nFe = 16,8 : 56 = 0,3 (mol)
Câu 9: Cho các chất sau: Cl2, S, Cu, Mg.
Chất nào tác dụng với khí oxi tạo thành oxit axit?
Chất nào tác dụng với khí oxi tạo thành oxit bazơ?
Chất nào tác dụng với kim loại đồng tạo thành muối?
S
Cu, Mg
Cl2, S
Câu 10:иnh dÊu X vµo « trèng những ph¶n øng minh ho¹ tÝnh chÊt hãa häc cña phi kim
X
X
X
Câu 11:
Oxi ph¶n øng ®­îc víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y chÊt nµo sau ®©y t¹o ra oxit axit?
A. Fe, S, H2
B. P, C, S
C. Na, Si, C
D. S, Na, Mg
Bài tập
Câu 12: Chän ®¸p ¸n ®óng Clo vµ l­u huúnh ph¶n øng ®­îc víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y chÊt nµo sau ®©y t¹o ra muèi?
A. Fe, Na, H2
B. Mg, O2, Fe
C. Na, Fe, Mg
D. Al, Ca, H2
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Học bài, làm bài tập 2,3,4,5,6 SGK.
Xem và chuẩn bị trước bài Clo:
+ Clo có những tính chất vật lí nào?
+ Ngoài những tính chất hóa học chung của phi kim, clo còn có tính chất hóa học nào khác?
Khí HCl
Giấy quỳ tím
Biến thành màu đỏ
Dung dịch HCl
H2
Cl2
nguon VI OLET