CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Môn: Tin học
Lớp: 3
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Để thực hiện thao tác xóa chi tiết tranh vẽ, em chọn công cụ nào sau đây?
A.
B.
C.
Sai rồi!
Hoan hô!
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Em hãy thực hiện xóa chi tiết cửa sổ trong tranh vẽ ở hình 1 để được hình như hình 2
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Em hãy quan sát hình và nhận xét các hình sau?
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
BÀI 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
HĐ1. Vẽ một chiếc thuyền theo mẫu
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
THẢO LUẬN NHÓM
Em sử dụng những công cụ nào để vẽ chiếc thuyền?
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Hướng dẫn cách vẽ
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
a. Sao chép hình để được chiếc thuyền mới bên cạnh chiếc thuyền đã vẽ, nhưng kích thước nhỏ hơn.
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
b. Sao chép hình
THẢO LUẬN NHÓM
Đọc SGK và hãy nêu các bước sao chép hình?
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Các bước thực hiện:
B1: Chọn toàn bộ hình chiếc thuyền vừa vẽ bằng công cụ
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Các bước thực hiện:
B2: Chọn Copy để sao chép
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Các bước thực hiện:
B3: Chọn Paste để dán hình vào trang vẽ
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Thứ 5 ngày 3 tháng 12 năm 2020
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- Kéo thả chuột để di chuyển hình tới vị trí mới.
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
B4: Di chuyển chi tiết tranh vẽ
Thứ 5 ngày 3 tháng 12 năm 2020
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- Đưa con trỏ chuột vào hình vuông bất kỳ ở các góc bao quanh hình, con trỏ chuyển thành
- Kéo thả chuột để thay đổi kích thước chi tiết tranh vẽ.
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
B5: Thay đổi kích thước chi tiết tranh
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Bài 3. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
Lưu ý
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Chọn Transparent Selection trong Select để hình mới dán không che khuất hình cũ.
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Bài 5. SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (T1)
2. Thực hành
1. Sao chép chi tiết tranh vẽ
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
2. Thực hành:
Em hãy sao chép chiếc thuyền em đã vẽ thành 3 chiếc thuyền có kích thước khác nhau.
Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2020
Câu 1: Để sao chép chi tiết tranh vẽ đã chọn, em nháy chọn?
a) Copy
b) Paste
c) Cut
d) Cả A, B và C đúng
Câu 2: Để dán hình vào trang vẽ em nháy chọn?
a) Copy
b) Paste
c) Cut
d) Cả A, B và C đúng
Câu 3: Khi sao chép để hình ở trên không che khuất hình ở dưới, em thực hiện thao tác chọn rồi chọn?
a)
b)
c)
d)
Về nhà xem lại bài
 Chuẩn bị bài cho tiết thực hành.
Kính chúc thầy cô sức khỏe, thành công !
Chúc các em học giỏi !
nguon VI OLET