PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SƠN TỊNH
TRƯỜNG MẦM NON TỊNH PHONG

LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

CHỦ ĐỀ: THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT

ĐỀ TÀI: KỂ CHUYỆN “ CHÚ DÊ ĐEN”

LỚP: LỚN

THỜI GIAN: 25 – 30 PHÚT
CHƯƠNG TRÌNH BÉ KỂ CHUYỆN HAY
PHẦN I: CẢM NHẬN TÁC PHẨM
PHẦN II: Ô CỬA BÍ MẬT
PHẦN 3: CÙNG NHAU TRỔ TÀI
PHẦN I: CẢM NHẬN TÁC PHẨM
Kể Truyện
CHÚ DÊ ĐEN
ô cửa bí mật
Ô Cửa Bí Mật
2
3
4
6
7
8
5
1
Các con vừa nghe câu chuyện gì?
CHÚ

ĐEN
Ô Cửa Bí Mật
2
3
4
6
7
8
5
2
Câu chuyện có mấy nhân vật? Và đó là những nhân vật nào?
Ô Cửa Bí Mật
3
4
6
7
8
5
5
Dê Đen và dê Trắng vào rừng để làm gì? Và đã gặp ai?
Ô Cửa Bí Mật
3
4
6
7
8
4
Khi gặp Sói dê Trắng như thế nào?
Ô Cửa Bí Mật
3
6
7
8
6
Dê Trắng có bị Sói ăn thịt không? Vì sao?
Ô Cửa Bí Mật
3
7
8
3
Khi gặp Sói dê Đen như thế nào?
Ô Cửa Bí Mật
7
8
7
Dê Đen có bị Sói ăn thịt không?
Vì sao?
Ô Cửa Bí Mật
8
8
Trong câu chuyện con thích nhất là nhân vật nào? Vì sao?
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.
nguon VI OLET