3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
TIÊU CHUẨN TIÊU CHÍ "Các hoạt động cần huy
động nguốn lực " "Thời điểm
huy động " "GHI
CHÚ "
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường "1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo." " Lấy số liệu thu thập thông tin
- Làm đề cương bổ sung số liệu ( nếu cần)
- Bộ phận Văn phòng cung cấp các hồ sơ của các tổ chức trong nhà trường và thu thập thông tin về hoạt động của các tổ chức đó trong nhà trường." Từ ngày 3 đến ngày 15/3/2014
"2. Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học) và Điều lệ trường trung học."
"3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật."
"4. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học."
5. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường
"6. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường."
"7. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua."
"8. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh."
"9. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường"
"10. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường."
"Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh" "1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục." "Lấy số liệu thu thập thông tin
- Làm đề cương bổ sung số liệu ( nếu cần)
- BGH, Bộ phận Văn phòng cung cấp hồ sơ CB-hồ sơ học sinh, sổ đăng Bộ đối chiếu với Hiệu quả công tác của CB-GV-CNV thông qua phiếu đánh giá công chức hàng năm" Từ ngày 3 đến ngày 15/3/2014
"2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học."
"3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên."
"4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường."
"5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và của pháp luật."
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học "1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường trung học." " Lấy số liệu thu thập thông tin
- Làm đề cương bổ sung số liệu ( nếu cần)
- BGH, bộ phận văn phòng, thiết bị, thư viện rà soát lại cơ sở vật chất hiện có.

- Nhân viên kế toán, thiết bị, thư viện, Hiệu trưởng,... trình hồ sơ và báo cáo số liệu
" Từ ngày 17/3 đến ngày 29/3
"2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh."
"3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học."
"4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục."
"5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh."
"6. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học."
"Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội" 1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. "- BGH, hội cha mẹ học sinh trình hồ sơ, báo cáo số liệu." Từ ngày 17/3 đến ngày 29/3
"2. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục."
"3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục."
Tiêu chuẩn 5: "1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương." "Lấy số liệu thu thập thông tin
-Làm đề cương bổ sung số liệu ( nếu cần)
- BGH, CM, tổ khối, GVBM, GVCN các đoàn thể báo cáo số liệu.
" Từ ngày 31