1.  Có người cho rằng, siêng năng, kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến thành công. Em đông ý hay không đồng ý với ý kiến trên? Vì sao?
2. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
A. Trong thời đại công nghiệp 4.0, con người càng cần phải siêng năng, kiên trì.
B. Ai cũng cân phải siêng năng, kiên trì.
C. Những người thông minh không cản phải siêng nãng, kiên trì.
3. Buổi tối, Hải làm bài tập Tiếng Anh. Những bài đầu Hải giải rát nhanh, nhưng đến các bài sau Hải đọc thấy khó quá bèn suy nghĩ: “Mình sẽ không làm nữa, sang nhờ bạn Hoàng giải hộ”. Nhưng rồi, Hải lại bắn khoăn: “Liệu Hoàng có nhà không? Thôi, giờ sang nhà Liên chép bài của bạn vẫn chưa muộn, vì Liên ở ngay gân nhà mình”.
a) Em có đồng ý với suy nghĩ của Hải thông? Vĩ sao?
b) Nếu em là bạn của Hải, em có thê khuyên Hải điểu gì?
4 Kể về một tâm gương siêng năng, kiên trì mà em biết. Hãy chia sẻ với các bạn trong lớp.
5 . Em biểu thể nào về câu nói “Có công mài sắt có ngày nên kim”?
nguon VI OLET