khái niệm về biểu thức đại số

bài giảng điện tử Toán học Toán học 7 Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 185       7      0
Ngày đăng 2009-02-17 04:39:49 Tác giả Hiếu Lê Minh loại .ppt kích thước 2.13 M số trang 17
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2007 Ch­¬ng iv:TiÕt 51KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐNg­êi thùc hiÖn: Ph¹m V¨n Th¹nh§¬n vÞ: Tr­êng THCS Th¾ng Thuû----------------CHƯƠNG IV-BIỂU THỨC ĐẠI SỐ-Kh¸i niÖm biÓu thøc ®¹i sè-Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè-§¬n thøc-§a thøc -C¸c phÐp tÝnh céng, trõ,®¬n, ®a thøc,nh©n ®¬n thøc. NghiÖm cña ®a thøc mét biÕn. Nội dung củaCHƯƠNG IV: “BIỂU THỨC ĐẠI SỐ” có gì mới?NHỮNG NỘI DUNG CHÍNHCHƯƠNG IV-BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Nhắc lại về biểu thức Bài tập: Các biểu

 • khái niệm về biểu thức đại số - 1
 • khái niệm về biểu thức đại số - 2
 • khái niệm về biểu thức đại số - 3
 • khái niệm về biểu thức đại số - 4
 • khái niệm về biểu thức đại số - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2007
Ch­¬ng iv:
TiÕt 51
KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Ng­êi thùc hiÖn: Ph¹m V¨n Th¹nh
§¬n vÞ: Tr­êng THCS Th¾ng Thuû
----------------
CHƯƠNG IV-BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

-Kh¸i niÖm biÓu thøc ®¹i sè
-Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè
-§¬n thøc
-§a thøc
-C¸c phÐp tÝnh céng, trõ,®¬n, ®a thøc,nh©n ®¬n thøc.
NghiÖm cña ®a thøc mét biÕn.

Nội dung của
CHƯƠNG IV: “BIỂU THỨC ĐẠI SỐ”
có gì mới?
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
CHƯƠNG IV-BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
Bài tập: Các biểu thức sau, biểu thức nào không là biểu thức số?
A. 5+3 -2
B. 2.(5+a)
C. 4.32 - 5.6
D. 2.(5+2)
Các số được nối vói nhau bởi dấu các phép tính-biểu thức số
Ví dụ: Viết biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5 (cm) và chiều dài bằng 8 (cm).
VD:Biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật là: 2.(5+8)
?1. Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng (2cm).
8cm
5cm
3cm
5cm
Biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật đó là: 3.(3+2)
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
Biểu thức 2.(5+a)
Có tên gọi thế nào?
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Xét bài toán: Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 5 (cm) và a (cm).
5cm
8cm
5cm
a cm
Biểu thức tính chu vi
2.(5+8)
2.(5+a)
Biểu thức tính chu vi hình chữ nhật đó là: 2.(5+a)
?
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Xét bài toán: Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 5 (cm) và a (cm).
5cm
8cm
Biểu thức tính chu vi hình chữ nhật đó là: 2.(5+a)
Khi a=8(cm) biểu thức 2.(5+a) tính chu vi của hình chữ nhật nào?
Khi a=3,5
5cm
3,5cm
Vậy dùng biểu thức 2.(5+a) biểu thị chu vi của các hình chữ nhật nào?
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Biểu thức tính chu vi hình chữ nhật cạnh 5 và a là: 2.(5+a)
?2. Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2cm
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là a (cm), (a>0).
Chiều dài cuả hình chữ nhật là a+2.
Diện tích của hình chữ nhật đó là a.(a+2)
Biểu thức biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2(cm) là: a.(a+2)
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Biểu thức tính chu vi hình chữ nhật cạnh 5 và a là: 2.(5+a)
Biểu thức biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2(cm) là: a.(a+2)
Em hiểu
thế nào là biểu thức đại số?
*Biểu thức đại số: là những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa còn có cả các chữ (đại diện cho các số).
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Biểu thức tính chu vi hình chữ nhật cạnh 5 và a là: 2.(5+a)
Biểu thức biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2(cm) là: a.(a+2)
*Biểu thức đại số: là những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa còn có cả các chữ (đại diện cho các số).
Để cho gọn ta viết:
x.y=xy
4.x=4x
1.xy=xy
(-1).xy=-xy
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Biểu thức tính chu vi hình chữ nhật cạnh 5 và a là: 2.(5+a)
Biểu thức biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2(cm) là: a.(a+2)
*Biểu thức đại số: là những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa còn có cả các chữ (đại diện cho các số).
?3. Viết biểu thức đại số biểu thị :
a) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h.
b) Tổng quãng đường đi được của một người, biết răng người đó đi bộ trong x (h) với vận tốc 5 km/h và sau đó đi bằng ô tô trong y (h) với vận tốc 35 km/h.
a) Quãng đường đi được của ô tô sau x (h) là: 30x
b) Tổng quãng đường đi được của người đó là: 5x+35y
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Biểu thức tính chu vi hình chữ nhật cạnh 5 và a là: 2.(5+a)
Biểu thức biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2(cm) là: a.(a+2)
*Biểu thức đại số: là những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa còn có cả các chữ (đại diện cho các số).
Chú ý: Trong biểu thức đại số ta thực hiện các phép toán trên các chữ có thể áp dụng các tính chất, quy tắc phép toán như trên các số :
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
*Biểu thức đại số: là những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa còn có cả các chữ (đại diện cho các số).
Bài 2 SGK/26:
Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b, h cùng đơn vị đo).
Giải:
Diện tích hình thang đã cho là:

Bài tập: Nối các ý 1, 2, 3, 4, 5, 6 với các ý a, b, c, e, h sao cho chúng có cùng ý nghĩa:
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
*Biểu thức đại số: là những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa còn có cả các chữ (đại diện cho các số).
Bài tập: Các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức đại số?
A. 5+3 -2
B. 2.(5+a)
C. 4. 32 – 5.6
D. 2.( 5+2).
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1.Nhắc lại về biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
*Biểu thức đại số: là những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa còn có cả các chữ (đại diện cho các số).
Bài tập: Các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức đại số?
A. 5+3 -2
B. 2.(5+a)
C. 4. 32 – 5.6
D. 2.( 5+2).
TRÒ CHƠI:
“KHÁM PHÁ BÍ MẬT SAU MẢNH GHÉP”
LUẬT CHƠI:
-Tuỳ chọn mảnh ghép, sau đó xác định tính đúng sai của mệnh đề tương ứng.
Trả lời đúng mỗi mệnh đề, được quyền lật mở một mảnh ghép.
(-5) là biểu thức đại số.
a là biểu thức đại số.
2x0 là biểu thức đại số
3,14r2 là biểu thức số
4.32 - 5.6 là biểu thức đại số
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Nắm vững khái niệm biểu thức đại số.
Làm bài tập 4, 5/ SGK trang 27.
Làm các bài tập 1, 2, 3, 3 SBT trang 9.
Đọc trước bài giá trị của một biểu thức đại số.

Nguồn:Hiếu Lê Minh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử khái niệm về biểu thức đại số
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngthanh.ppt[2.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
8ssztq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-02-17 04:39:49
Loại file
ppt
Dung lượng
2.13 M
Trang
17
Lần tải
185
Lần xem
7
bài giảng điện tử khái niệm về biểu thức đại số

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • khai niem bieu thuc dai so
  Đại số 7
  khai niem bieu thuc dai so

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

  Xem: 0

 • khái niệm biểu thức đại số
  Lớp 2
  khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2011

  Xem: 0

 • Khái niệm biểu thức Đại số
  Đại số
  Khái niệm biểu thức Đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2010

  Xem: 0

 • Khái niệm biểu thức đại số
  Toán học 7
  Khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2010

  Xem: 2

 • khai niem bieu thuc dai so
  Toán học 7
  khai niem bieu thuc dai so

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

  Xem: 0

 • Khái niệm biểu thức đại số
  Toán 7
  Khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2011

  Xem: 0

 • KHAI NIEM BIEU THUC DAI SO
  Toán học
  KHAI NIEM BIEU THUC DAI SO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2011

  Xem: 0

 • KHÁI NIỆM BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  Toán học 7
  KHÁI NIỆM BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 6

 • Khái niệm biểu thức đại số
  Đại số
  Khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2012

  Xem: 9

 • khai niem bieu thuc dai so
  Đại số 7
  khai niem bieu thuc dai so

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2010

  Xem: 23