Khái niệm về biểu thức đại số

bài giảng điện tử Toán học Toán học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16       7      0
Ngày đăng 2010-04-10 23:40:28 Tác giả Tiến Phạm Văn loại .doc kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Giáo án thực tập Toán 7 Ngày soạn: 25/02/2010 Tuần 24 Tiết 51 ch­¬ng IV - biÓu thøc ®¹i sè Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè A. Môc tiªu: * Kiến thức: - Học sinh hiểu được khái niệm về biểu thức đại số. * Kĩ năng: - Học sinh tự tìm được một số ví dụ về biểu thức đại số. * Thái độ: - Học tập tích cực. B. ChuÈn bÞ: 1) Gi¸o viªn: B¶ng phô, th­íc th¼ng 2) Häc sinh: §äc tr­íc bµi. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤nr ®Þnh líp. 2. KiÓm tra bµi cò. 3. D¹y häc bµi míi: gi¸o viªn häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: giíi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo án thực tập Toán 7                                                                   Ngày soạn: 25/02/2010
 

 
Tuần 24
Tiết 51                        
ch­¬ng IV - biÓu thøc ®¹i sè
   Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè
A. Môc tiªu:
* Kiến thức:
- Học sinh hiểu được khái niệm về biểu thức đại số.
* Kĩ năng:
- Học sinh tự tìm được một số ví dụ  về biểu thức đại số.
* Thái độ:
- Học tập tích cực.
B. ChuÈn bÞ:
1) Gi¸o viªn: B¶ng phô, th­íc th¼ng
2) Häc sinh: §äc tr­íc bµi.
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1. ¤nr ®Þnh líp.
2. KiÓm tra bµi cò.
3. D¹y häc bµi míi:
gi¸o viªn
häc sinh
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: giíi thiÖu ch­¬ng IV
 
 GV: Trong ch­¬ng “ BiÓu thøc ®¹i   sè” chóng ta sÏ nghiªn cøu nh÷ng néi dung sau:
 
+ Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè.
+ Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè.
+ §¬n thøc.
+ §a thøc.
+ C¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n ®¬n, ®a thøc.
+ NghiÖm cña ®a thøc.
 
 Néi dung cña bµi h«m nay lµ:
 “ Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè”
 
- HS nghe gi¸o viªn giíi thiÖu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch­¬ng IV : BiÓu thøc ®¹i sè.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè
 
 
 
Ho¹t ®éng 2: nh¾c l¹i vÒ biÓu thøc
 
GV: ë c¸c líp d­íi chóng ta ®· biÕt c¸c sè ®­îc nèi víi nhau bëi c¸c phÐp tÝnh( céng, trõ, nh©n, chia, n©ng lªn luü thõa) lµm thµnh mét biÓu thøc.
 
VËy em nµo cã thÓ cho vÝ dô vÒ mét biÓu thøc?
 
GV: NhËn xÐt, söa ch÷a.
 
GV: Nh÷ng biÓu thøc trªn cßn ®­îc gäi lµ biÓu thøc sè.
 
GV: Yªu cÇu HS lµm vÝ dô
( SGK/24).
 
+ Yªu cÇu 1 HS ®äc vÝ dô.
+ Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng viÕt.
 
GV: Cho HS lµm (SGK/24).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS lÊy vÝ dô.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ®äc bµi.
- 1 HS lªn b¶ng.
 
- 1 HS lªn viÕt
1. Nh¾c l¹i vÒ biÓu thøc.
 
 
* VÝ dô:
2(5+8) (cm).
    = 2.13.
 
 
 
(SGK/24).
3(3+2) (cm2).
Ho¹t ®éng 3: kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè
 
GV nªu bµi to¸n: ViÕt biÓu thøc chu vi HCN cã 2 c¹nh liªn tiÕp lµ 5 vµ a (cm).
 
GV gîi ý: trong bµi to¸n trªn ng­êi ta dïng a ®Ó viÕt thay cho mét sè nµo ®ã( hay cßn nãi ch÷ a ®¹i diÖn cho mét sè nµo ®ã).
 
T­¬ng tù nh­ ®· lµm  ë VD trªn, 1 em h·y viÕt biÓu thøc  chu vi HCN cña bµi to¸n trªn?
 
GV: khi a=2 ta cã biÓu thøc biÓu thÞ chu vi HCN nµo?
 
GV: Hái t­¬ng tù víi a=4.
 
GV: BiÓu thøc 2(5+a) lµ 1 biÓu thøc ®¹i sè.
 
 GV: Cho HS lµm (SGK/25).
   Gîi ý: BiÕt chiÒu réng?
              BiÕt chiÒu dµi?
              BiÕt mèi quan hÖ?
GV: gäi ch÷ ®¹i diÖn bÊt kú.
 
 GV: Nh÷ng biÓu thøc a+2; a(a+2) lµ nh÷ng biÓu thøc ®¹i sè.
 
GV: Cho HS so s¸nh sù kh¸c nhau  gi÷a 2 biÓu thøc.
 
GV: Trong to¸n häc, vËt lÝ... ta th­êng hay gÆp nh÷ng biÓu thøc mµ trong ®ã ngoµi c¸c kÝ hiÖu phÐp to¸n céng, trõ, nh©n, chia, n©ng lªn luü thõa cßn cã c¶ ch÷, ng­êi ta gäi nh÷ng biÓu thøc nh­ vËy lµ biÓu thøc ®¹i sè.
 
GV: Cho HS nghiªn cøu vÝ dô (SGK/25).
 
GV: Yªu cÇu HS lÊy c¸c VD vÒ biÓu thøc ®¹i sè.
 
GV vµ HS c¶ líp cïng kiÓm tra 2 vÝ dô cña 2 b¹n, nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
 
GV: Cho HS lµm (SGK/25).
+ GV gäi 2 HS lªn b¶ng viÕt.
 
GV: Trong c¸c biÓu thøc ®¹i sè, c¸c ch÷ ®¹i diÖn cho nh÷ng sè tuú ý nµo ®ã, ng­êi ta gäi nh÷ng ch÷ nh­ vËy lµ biÕn sè( gäi lµ biÕn).
 
GV: Trong nh÷ng biÓu thøc ®¹i sè trªn ®©u lµ biÕn?.
 
 GV: Cho HS ®äc phÇn chó ý
( SGK/25).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS lªn b¶ng viÕt.
 
 
- HS tr¶ lêi.
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS: ch­a biÕt chiÒu dµi, chiÒu réng nh­ng biÕt mèi quan hÖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt vµo vë.
 
 
 
 
 
- 2 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt vµo vë.
 
 
 
 
 
 
- HS tr¶ lêi.
 
 
- 1 HS ®äc bµi.
2. Kh¸i niÖm vÒ biÓu thóc ®¹i sè.
 
 
 
Chu vi : 2(5+a) (cm).
 
a=2 : 2(5+2) (cm).
 
a=4 : 2(5+4) (cm).
 
(SGK/25).
Gäi x lµ chiÒu réng cña HCN.
-> ChiÒu dµi : a+2 (cm).
-> DiÖn tÝch : a(a+2) (cm2).
 
 
 
 
 
 
 
 
(SGK/25)
a, Thêi gian : x(h).
    VËn tèc
     Qu·ng ®­êng
b, §i bé
    §i « t«
    Tæng :
 
* Nh÷ng ch÷ ®¹i diÖn trªn lµ biÕn.
 
 
* Chó ý (SGK/25).
Ho¹t ®éng 4: cñng cè.
 
GV: Cho HS lµm bµi 1(SGK/26)
 
GV: Gäi HS nhËn xÐt.
GV kÕt luËn.
 
GV: Cho HS lµm bµi 2(SGK/26)
 
GV: Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ë tiÓu häc?
 
Trß ch¬i:
GV: ®­a ra 2 b¶ng phô cã ghi bµi 3( SGK/26) tæ chøc trß ch¬i “ Thi nèi nhanh”.
+ GV: thµnh lËp ®éi ch¬i( 2 ®éi, mçi ®éi gåm 2 b¹n).
+ Phæ biÕn luËt ch¬i:
       - C¸ch ch¬i.
       - Thêi gian.
+ HS d­íi líp lµm gi¸m kh¶o.
+ HS kiÓm tra chÐo.
 
GV: NhËn xÐt.
 
 
- 1 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë.
 
 
 
- HS lªn b¶ng.
 
Bµi 1( SGK/26).
a, x+y.
b, x.y.
c, (x+y).(x-y).
 
Bµi 2(SGK/26).
 
SHT=
 
Bµi 3( SGK/26).
- Dïng b¶ng phô
 
D. DÆn dß.
 
N¾m v÷ng kh¸i niÖm thÕ nµo lµ biÓu thøc ®¹i sè, lÊy ®­îc vÝ dô tuú ý.
Lµm bµi tËp 4,5( SGK/27).
           Bµi tËp 1-5( SBT/9,10).
§äc tr­íc bµi “ Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè”.
 
Sinh viên thực tập: Phạm Văn Tiến. Lớp: Toán- Tin            Trường CĐSP Hải Dương


Nguồn:Tiến Phạm Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Khái niệm về biểu thức đại số
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngKhai niem ve bieu thuc dai so chuan ^^^^^^^^^.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
kyclvq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-04-10 23:40:28
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
16
Lần xem
7
bài giảng điện tử Khái niệm về biểu thức đại số

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • khai niem bieu thuc dai so
  Đại số 7
  khai niem bieu thuc dai so

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

  Xem: 0

 • khái niệm biểu thức đại số
  Lớp 2
  khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2011

  Xem: 0

 • Khái niệm biểu thức Đại số
  Đại số
  Khái niệm biểu thức Đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2010

  Xem: 0

 • Khái niệm biểu thức đại số
  Toán học 7
  Khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2010

  Xem: 2

 • khai niem bieu thuc dai so
  Toán học 7
  khai niem bieu thuc dai so

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

  Xem: 0

 • Khái niệm biểu thức đại số
  Toán 7
  Khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2011

  Xem: 0

 • KHAI NIEM BIEU THUC DAI SO
  Toán học
  KHAI NIEM BIEU THUC DAI SO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2011

  Xem: 0

 • KHÁI NIỆM BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  Toán học 7
  KHÁI NIỆM BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 6

 • Khái niệm biểu thức đại số
  Đại số
  Khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2012

  Xem: 9

 • khai niem bieu thuc dai so
  Đại số 7
  khai niem bieu thuc dai so

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2010

  Xem: 23