CHÀO MỪNG CÁC CÔ
Đề tài
Hoạt động
Khám phá khoa học
Mùa hè, mùa đông
Chủ đề: Những điều kỳ thú về hiện tượng tự nhiên
Người dạy: Bùi Thị Như
Hoa phượng
Hoa bằng lăng
Ve
Mưa
Thả diều
Kéo co
Mùa Hè
Mùa Đông
Mùa Hè
Mùa Đông
CHÀO TẠM BIỆT CÁC CÔ VÀ CÁC BẠN
nguon VI OLET