PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LỘC BÌNH
TRƯỜNG MẦM NON XÃ MINH PHÁT
Giáo án
Chủ đ? : Th? gi?i d?ng v?t
D? t�i : L�m quen ch? cỏi b, d, d
Thời gian: 30 - 35 phút
D?i tu?ng: L?p 5-6 tu?i
Ngu?i d?y: Tr?n Th? Ngõm
Ng�y d?y : 25/12/2019
Con b¸o
b
o
l
b
Con dúi
Trong cụm từ " con dúi" có những chữ cái gì đã học?
1. c, a, u
2. c, o, n
3. c, o, i
d
o
l
d
o
o
b
d
Con lạc đà
đ
o
l
Đ
đ
o
o
đ
d
b
d
d
Bé cùng thử tài đoán tri giác
spin
spin
nguon VI OLET