Chào mừng các cô giáo đến dự giờ
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái h,k
Giáo viên: Nguyễn Thanh Lộc
Chương trình bé vui học chữ
Phần 1: bé vui học
D�n giao thơng
D

n
i
g
a
o
t
h
ơ
n
g
h
Giới thiệu chữ h
h
u
l
Phân tích nét chữ h in thường
Gi?i thi?u ch? h vi?t, h hoa
h
H
H
Ơ tơ kh�ch
h

c
h
t
k
ơ
ơ
k
Phân tích nét chữ k
k
Gi?i thi?u ch? k vi?t, k hoa
K
k
K
k
So s�nh ch? h v� ch? k
h
u
k
Phần 2: Chung sức
Trò chơi
Gạch chân chữ cái h,k trong bài thơ
TIẾT

HỌC

KẾT
ĐẾN
THÚC
ĐÂY
DỒI
CHÚC
QUÍ
THẤY
DÀO
SỨC
nguon VI OLET