slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16

làm quen chữ cái u,ư bài giảng L�?p 2

Đăng ngày 10/26/2016 12:27:27 PM | Thể loại: L�?p 2 | Lần tải: 14 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

Nguyễn thị thêu Phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái u-ư Chương trình vui cùng chữ cái b u b p ê ` u u u c o n n g ư a . u u Cánh cửa kì diệu e u u ­ ­ u e e e e e ê ư ê ê ư ư ư ư u u u u e u ê a u ư ư e ư ê a ư KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ gia ®×nh h¹nh phóc KẾT THÚC TIẾT HỌC..

Bình luận

Nội dung

Nguyễn thị thêu
Phát triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái
u-ư
Chương trình vui cùng chữ cái
b
u
b
p
ê
`
u
u
u
c
o
n
n
g
ư
a
.
u
u
Cánh cửa kì diệu
e
u
u
­
­
u
e
e
e
e
e
ê
ư
ê
ê
ư
ư
ư
ư
u
u
u
u
e
u
ê
a
u
ư
ư
e
ư
ê
a
ư
KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ
gia ®×nh h¹nh phóc
KẾT THÚC TIẾT HỌC

Sponsor Documents