Làm quen với biểu thức

Đăng ngày 12/15/2017 3:00:49 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Hòa Vũ Thị Ngọc | Lần tải: 30 | Lần xem: 18 | Page: 9 | Kích thước: 0.73 M | Loại file: pptx
  • Làm quen với biểu thức - 1
  • Làm quen với biểu thức - 2
  • Làm quen với biểu thức - 3
  • Làm quen với biểu thức - 4
  • Làm quen với biểu thức - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Làm quen với biểu thức, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-voi-bieu-thuc.9ytx0q.html

Nội dung


TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG B
TOÁN -LỚP 3
LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC
KIỂM TRA BÀI CŨ
Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán 1/9 số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm ?
Bài giải
Số máy bơm đã bán là
36 : 9 = 4 (máy bơm)
Số máy bơm còn lại là
36 – 4 = 32 (máy bơm)
Đáp số : 32 máy bơm
1) Ví dụ về biểu thức:
126 + 51;
62 -11;
13 x 3;
84 : 4;
125 + 10 - 4;
45 : 5 + 7
; … là các biểu thức
Kết luận:
Biểu thức là một dãy các số và các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia viết xen kẽ với nhau.
- Biểu thức có thể có một phép tính hoặc có nhiều phép tính.
Làm quen với biểu thức
Toán
2) Giá trị của biểu thức
13 x 3 =
Giá trị của biểu thức 13 x 3 là 39.
45 : 5 + 7 =
Giá trị của biểu thức 45 : 5 + 7 là 16.
39
16
Kết luận:
Việc đi tìm kết quả của phép tính chính là đi tìm giá trị của biểu thức.
a) 125 + 18 =
b) 161 – 150 =
c) 21 x 4 =
d) 48 : 2 =
Bài 1:Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu)
M?u:
284 + 10 =
294
Gi� tr? c?a bi?u th?c 284 + 10 l� 294.
143
11
84
24
Giá trị của biểu thức 125 + 10 là 143.
Giá trị của biểu thức 161- 150 là 11.
Giá trị của biểu thức 21 x 4 là 84.
Giá trị của biểu thức 48 : 2 là 24.
Bài 2: Mỗi biểu thức sau là giá trị của số nào?
52 + 23
360
84 - 32
169 - 20 + 1
86 : 2
120 x 3
43
53
52
75
150
45 + 5 + 3
1
2
3
4
Trị choi: Tìm nh� cho c�c con v?t
2
25
35
155
40 - 5
CHÀO CÁC CON !