Làm quen với biểu thức

Đăng ngày 12/16/2017 7:23:30 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Nga Lê Thị | Lần tải: 10 | Lần xem: 13 | Page: 14 | Kích thước: 0.97 M | Loại file: ppt
  • Làm quen với biểu thức - 1
  • Làm quen với biểu thức - 2
  • Làm quen với biểu thức - 3
  • Làm quen với biểu thức - 4
  • Làm quen với biểu thức - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Làm quen với biểu thức, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-voi-bieu-thuc.trux0q.html

Nội dung


TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
TOÁN -LỚP 3B
Làm quen với biểu thức.
KIỂM TRA BÀI CŨ
322 : 7 452 : 6
316 : 5 721 : 9
397 : 8 670 : 6
875 : 4 902 : 8
1) Ví dụ về biểu thức :
126 + 51
62 -11
13 x 3
84 : 4
125 + 10 - 4
45 : 5 + 7
; . là các biểu thức.
;
biểu thức 126 cộng 51.
là biểu thức.
là biểu thức.
biểu thức 62 trừ 11.
là các biểu thức.
biểu thức 13 nhân 3.
biểu thức 84 chia 4.
biểu thức 125 cộng 10 trừ 4.
biểu thức 45 chia 5 cộng 7.
;
;
;
;
Toán
Làm quen với biểu thức
1) Ví dụ về biểu thức :
126 + 51;
62 -11;
13 x 3;
84 : 4;
125 + 10 - 4;
45 : 5 + 7
; . là các biểu thức.
Kết luận:
Biểu thức là một dãy các số và các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia viết xen kẽ với nhau.
- Biểu thức có thể có một phép tính hoặc có nhiều phép tính.
1) Ví dụ về biểu thức:
126 + 51;
62 -11;
13 x 3;
84 : 4;
125 + 10 - 4;
45 : 5 + 7
; . là các biểu thức.
2) Giá trị của biểu thức :
126 + 51 =
?
177
Giá trị của biểu thức 126 + 51 là
125 + 10 - 4 =
131
Giá trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là
177.
131.
2) Giá trị của biểu thức :
13 x 3 =
Giá trị của biểu thức 13 x 3 là 39.
45 : 5 + 7 =
Giá trị của biểu thức 45 : 5 + 7 là 16.
39
16
Kết luận:
Biểu thức là một dãy các số và các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia viết xen kẽ với nhau.
Biểu thức có thể có một phép tính hoặc có nhiều phép tính.
Việc đi tìm kết quả của phép tính chính là đi tìm giá trị của biểu thức.
a) 125 + 18 =
b) 161 – 150 =
c) 21 x 4 =
d) 48 : 2 =
Bài 1:Tìm giaù trò cuûa moãi bieåu thöùc sau (theo maãu):
M?u:
284 + 10 =
294
Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.
143
11
84
24
Giá trị của biểu thức 125 + 10 là 143.
Giá trị của biểu thức 161- 150 là 11.
Giá trị của biểu thức 21 x 4 là 84.
Giá trị của biểu thức 48 : 2 là 24.
Bài 2: Moãi bieåu thöùc sau coù giaù trò laø soá naøo ?
52 + 23
360
84 - 32
169 - 20 + 1
86 : 2
120 x 3
43
53
52
75
150
45 + 5 + 3
1
2
3
4
Trò chơi: Tìm nhà cho các con vật
2
25
35
155
40 - 5
CHÀO CÁC EM !