Chương trình
" Bé vui học chữ cái"
Chủ đề " Gia đình yêu thương "
m

b
ê
b
é
e
ê
Ê
so sánh chữ e, ê
ee c c
e
khác
nhau
giống
nhau
Trò chơi củng cố
1.TC1: Tìm chữ cái theo hiệu lệnh
2.TC2: TÌm người thân
nguon VI OLET