Chào mừng các bé về tham gia trò chơi:
GIA ĐÌNH TÀI TỬ
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Chủ đề: Gia đình.
Đề tài: Đếm đến 6. Nhận biết nhóm
có số lượng là 6. Nhận biết số 6
Mẫu giáo lớn
Lớp: 5 – 6 tuổi
Hoạt động 1
Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Hoạt động2:
Nội
Dung
bài
học
Phần 1: Ôn số lượng trong phạm vi 5
Phần 2: Đếm đến 6. Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 6. Nhận biết số 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Phần 3:
Luyện tập
Trò chơi 1: Thử tài bé yêu.

Trò chơi 2: Tai ai tinh
Trò chơi 3: Tìm bạn
Trò chơi 4: Thử sức
Ch�o t?m bi?t
nguon VI OLET