Chủ đề: Ngành nghề
Chủ đề nhánh: Nghề dạy học
Môn: Làm quen với toán
Đề tài: Thêm bớt tạo mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7
Lớp: Lá 1
Người dạy: Dương Thị Bích Mỹ
Hoạt động 1: Bé biết gì về nghề dạy học
Cô giáo
Hoạt động 2 : Bé thi tài
3 chữ
7
7
7
6
5
4
3
2
1
Hoạt động 3 : Kết hoa tặng cô
Trò chơi :
Bé thông minh
nguon VI OLET