Bài Giảng Lưu Trữ Tạm Thời:Language Focus Unit 7 Lớp 8

bài giảng điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
bgtz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-29 10:01:50
Loại file
ppt
Dung lượng
4.89 M
Trang
43
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

The present perfect tense(+) S + have / has + VpII(-) S + have / has + not + VpII(?) Have / has + S + VpII Wh + have / has + S + VpIIEx: We have learned English since 2009I/ The present perfect with F

 • Language focus unit 7 lớp 8 - 1
 • Language focus unit 7 lớp 8 - 2
 • Language focus unit 7 lớp 8 - 3
 • Language focus unit 7 lớp 8 - 4
 • Language focus unit 7 lớp 8 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

The present perfect tense

(+) S + have / has + VpII
(-) S + have / has + not + VpII
(?) Have / has + S + VpII
Wh + have / has + S + VpII
Ex: We have learned English since 2009
I/ The present perfect with FOR and SINCE
We have learned English for 3 years
Notes:
- already: rồi; just: vừa mới; ever: bao giờ;
never: không bao giờ; before : trước kia; not… yet: chưa
- have not
= He’s
has not
= I’ve;
= haven’t;
= hasn’t
- I have
He has
Use:
Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại.
Ex: They have lived in Hue since 2001
I/ The present perfect with FOR and SINCE
They have lived in Hue for 10 years
2001
10 years
NOTE :
be
eaten
lived
written
gone
collected
see
eat
worked
attend
go
attended
done
seen
live
do
write
been
collect
work
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
A
+
+
10
20
30
40
50
60
70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
80
90
100
100
Unit 7 : MY NEIGHBORHOOD
Lesson 6 : Language Focus
V1
V3/ed
Pelmanism
1-Match each verb to its past participle.
1. be
2. go
3. eat
4. live
5. attend
6. see
7. do
8. write
9. work
10. collect
d. been
a. gone
f. eaten
b. lived
c. attended
k. collected
e. seen
h. done
j. worked
i. written


...... five minutes
....... Tuesday
since
Unit 7 : MY NEIGHBORHOOD
Lesson 6 : Language Focus
for
a period of time
a point of time
1-............ five minutes
8 -.. ......... 20 years
2- .............. January
3- .............. 1990
4- .............. the summer
5 -............. three hours
6 -............. 10 weeks
7 -............. Friday
for
since
for
for
for
since
since
since
8
1
2
3
5
4
6
7
9
Unit 7 : MY NEIGHBORHOOD
Lesson 6 : Language Focus
The present perfect : Thì hiện tại hoàn thành
S
+
has / have
+
V3 / Ved
+
O
+
for/ since
+
...
hasn`t/ haven`t
a) I ........here since last week.
b) We .........in that restaurant for two years.
c) I ..........her since yesterday.
d) They ..........Quang Trung School since last year.
e) My dad .......for his company for 20 years.
f) Ba .......stamps since 1995.
live
not eat
not see
attend
work
collect
have
lived
e
Lucky
number
f
b
d
c
Lucky
number
Lucky
number
Lucky
number
Lucky noughts and crosses
O
X
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
O
x
O
O
O
O
O
O
O
O
x
x
x
x
x
x
x
x
haven`t eaten
haven`t seen
have attended
has worked
has collected
Ba : Hi. My name’s Ba
Tom : Nice to meet you, Ba. I’m Tom.
Ba : Are you a newcomer here?
Tom : Yes. I (1) _____________here since last week.
Ba : I’m sure you’ll love this place.
Tom : I (2) ________so. How long _______ you (3) _____ here?
Ba : For 15 years.
Tom : So you must know the area very well. (4) ____ there a post office near here?
Ba : Yes. There’s one next to my house. Why ?
Tom : Ah! I (5)__________ to send this postcard to my parents.
Ba : Let me have a look. Oh! It (6)________ very beautiful. Where’s your house ?
Tom : In London. ________ you ever (7) ________there ?
Ba : Not yet. But I (8) ____________ it through films and magazines.I’m going there with my father next summer.
Tom : That’s great. I hope to see again over there.
been
have seen
want
looks
Have
have
have been
hope
lived
Is
4) Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in box.
LUCKY NUMBERS
5
2
3
4
1
6
as + adj / adv + as
The television is as modern as the car
( not ) as + adj / adv + as
The magazine is not as large as the newspaper.
the same as
The dog on the left is
the same as the dog on the right
Lipton tea is different from Dilmah tea
II. Comparation with (not) as …as, the same as, different from..
pelmanism
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
7
8
9
10
6
cheap
expensive
long
short
same
different
modern
old
small
big
1
2
7
8
5
3
4
6
10
9
Lucky numbers
LUCKY NUMBER !
d/ The bag on the left is …………………the bag on the right.
the same as
c/ The red dictionary is ……………… the blue dictionary
not as cheap as
LUCKY NUMBER !
e/ The toy cat is
……………………….the toy dog.
as expensive as
f/ Hoa’s backpack is………………
Lan’s backpack
different from
g/ The snake is …………………
the rope.
as long as
h/ The pocketwatch is not……………………the wristwatch
as modern as
The ruler is not ………….…. the eraser
as cheap as
1000d
5ood
LUCKY NUMBER !
Different from
The same as
as…as
Not so… as
Not as…as
Comparison with
(not) the same as ,
different from,
( not) as+ adj/ adv + as
The Robinsons / live/ Hanoi / 2001
The Robinsons have lived in Hanoi since 2001.
b) They / be / on holiday / last week
They have been on holiday since last week.
d) He / be / Nha Trang / 3 days
He has been in Nha Trang for 3 days.
c) She / live / here / 10 weeks
She has lived here for 10 weeks.
LUCKY NUMBER
e) They / be / HCM City / yesterday
They have been in HCM City since yesterday.
1
2
3
4
7
6
5
8
Let`s play ...
LUCKY NUMBER !
Lucky Number
Lucky Number
Answer please !
How long have you studied English ?
I/We have studied English for 3 years.
Compare please !
egg
ball
The egg is different from the ball
Lucky Number
Lucky Number
Compare please !
The book A is not as big as the book B
A
B
I haven’t gone shopping ---------- last Sunday

We have learned this lesson ---------- about 45 minutes
for
since
since or for ?
Lucky Number
Lucky Number
Compare please !
Tom
Mary
Tom is as tall as Mary
*THE MINDMAP:
1. I have lived here ……2005.
a. since b. for c. in d. at
2. Nam’s mother…… worked in that hospital since last year.
a. are b. is c. have d. has
3. They have …… for a bus since 6.00 am.
a. wait b. waited c. waiting d. to wait
4. My ruler is …… as your ruler.
a. the same b. same c. different d. like
5. A book is different …… a notebook.
a. with b. in c. to d. from
6. England is not as …… as Vietnam.
a. hot b. hotter c. cold d. colder
d
a
b
a
a
d
Choose the best answer to complete the sentences:
Complete the sentences with the suitable words :
1- Nam _________ in that neighborhood for 4 years
2 - Na has been there______ last week.
3 - The shopping mall is __________ from the market
4 – My book is __________ as yours.
has lived
since
different
the same
A. lived
C. different
B. has lived
A.since
B. for
C.from
A. same
C. different
B. as same
B. the same
C. different
A. same
5- I _________ this film for two weeks.
A. saw
C. have seen
B. has seen
have seen

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Language focus unit 7 lớp 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngbaigiang unit 7 LF.ppt[4.89 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • Language focus unit 7 lớp 8
  Lưu trữ tạm thời
  Language focus unit 7 lớp 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 9