Let's go: English3 - Unit4 - A 1,2,3

Đăng ngày 10/13/2014 8:47:54 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Sinh Tạ Xuân | Lần tải: 75 | Lần xem: 6 | Page: 21 | Kích thước: 12.05 M | Loại file: ppt

  • Let's go: English3 - Unit4 - A 1,2,3 - 1
  • Let's go: English3 - Unit4 - A 1,2,3 - 2
  • Let's go: English3 - Unit4 - A 1,2,3 - 3
  • Let's go: English3 - Unit4 - A 1,2,3 - 4
  • Let's go: English3 - Unit4 - A 1,2,3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Vu Thi Thuc Primary School
Teacher: Tạ Xuân Sinh
Hung Ha Education & Training Department
Let`s Learn English - Grade 3
* Warm up :
1
2
3
4
Hello. I’m Nam.
Answer: Hi. I’m ................. .
?
How are you?
Answer: I’m fine, thank you. / Fine, thanks.
?
What’s your name?
Answer: My name’s ................. .
?
Goodbye.
?
Answer: Bye. See you later.
MY SCHOOL
Theme Two:
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
1. Look, listen and repeat: A.1 - P.38
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
1. Look, listen and repeat: A.1 - P.38
Who’s she, Nam?
Oh! She’s Lan.
She’s my friend.
Mai:
Nam:
(Bạn ấy là ai vậy, Nam?)
(Ồ! Bạn ấy là Lan.)
(Bạn ấy là bạn của mình.)
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
* Model Sentences:
* Giới thiệu người khác:
She’s [Mai]. She’s my friend.
( Bạn ấy là Mai. Bạn ấy là bạn của mình.)
He’s [Nam]. He’s my friend too.
( Bạn ấy là Nam. Bạn ấy cũng là bạn của mình.)
* Notice: he’s = he is, she’s = she is
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
2. Look and say: A.2 - P.39
1. Look, listen and repeat: A.1 - P.38
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
* New words:
she :
bạn ấy, chị ấy, nó (nữ)
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
bạn ấy, anh ấy, nó (nam)
he :
* New words:
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
friend :
bạn
* New words:
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
- she :
bạn ấy, chị ấy, nó (nữ)
- he :
bạn ấy, anh ấy, nó (nam)
- friend :
bạn
* New words:
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
2. Look and say: A.2 - P.39
She’s Li Li.
She’s ............... .
my friend
He’s ........ .
He’s my friend too .
Alan
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
3. Let’s talk: A.3 - P.39
She’s .......... She’s ............... .
Unit 4:
Lesson 1:
My Friends
A. 1, 2, 3
He’s ............. He’s ..................... .
Nga
my friend
Phong
my friend too
Homework:
* To learn the vocab, M.S and lesson by heart.
* To do the exercise 1, 2 on P.26, 27 - Workbook.
* To prepare “Unit 4. Lesson 2. A. 4, 5, 6” on P.40,41
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends
Thanks for Your Attendance !
Goodbye ! See You Later.
I. Dialogue: A.1 – P.38
1. Vocab:
- she : bạn ấy, chị ấy, nó (nữ)
- he : bạn ấy, anh ấy, nó (nam)
- friend : bạn
2. M. S:
She’s [Mai]. She’s my friend.
He’s [Nam]. He’s my friend too.
II. Practice: A.2, 3 – P.39
Unit 4:
Lesson 1: A.1, 2, 3
My Friends