Let's learn 1 Unit 10 The weather

Đăng ngày 10/10/2013 9:07:32 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Xuân Vũ Thị | Lần tải: 261 | Lần xem: 5 | Page: 14 | Kích thước: 8.07 M | Loại file: ppt

  • Let's learn 1 Unit 10 The weather - 1
  • Let's learn 1 Unit 10 The weather - 2
  • Let's learn 1 Unit 10 The weather - 3
  • Let's learn 1 Unit 10 The weather - 4
  • Let's learn 1 Unit 10 The weather - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

O
H
W
S
I
T
H
E
I
T
‘S
I
N
1
2
3
4
5
HOW
IS
THE
IT’S
IN
Nghe và đoán âm thanh
Unit Ten: The weather
1. Look, listen and repeat
It’s sunny in Hanoi.
How’s the weather today ?
It’s rainy in Ho Chi Minh City.

It`s ...............
sunny
It`s rainy
It`s.....................
cloudy
It`s.............................
windy
cloudy
windy
rainy
sunny
Unit Ten : The Weather
2. Look and say
How`s the weather today?
It`s ___.
Unit Ten : The Weather
3.Let’s talk
Nam: Hello, LiLi.
LiLi: Hello, Nam.
Nam: How are you?
LiLi: I’m fine, thank you. And you?
Nam: Fine, thanks.
LiLi: How’s today?
Nam: It’s in Hai Phong.
the weather today?
LiLi: It’s in Hanoi.
the weather
sunny
rainy
How’s