lop 3: U19:L3: 3-4

Đăng ngày 3/31/2014 9:41:01 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Lục Đậu Minh | Lần tải: 174 | Lần xem: 7 | Page: 23 | Kích thước: 3.10 M | Loại file: ppt

  • lop 3: U19:L3: 3-4 - 1
  • lop 3: U19:L3: 3-4 - 2
  • lop 3: U19:L3: 3-4 - 3
  • lop 3: U19:L3: 3-4 - 4
  • lop 3: U19:L3: 3-4 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

CLASS 5C
Welcome to our class
WARMLY WELCOME YOU TO ATTEND OUR CLASS! NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ BÀI GIẢNG!
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Game
Pass the words
1. I have got a cat
2. I have got two rabbits
3. I have got four parrots
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 19: Our pets
Lesson 3: 3-4
Thursday, May 14th 2013
I. Write:
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
Nam: How many are there in England?
Linda: There are four. They are , , ,
and .
Nam: What’s the weather like in summer?
Linda: It’s hot.
winter
seasons
spring
summer
autumn
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
spring :
mùa xuân
summer :
mùa hè
autumn :
mùa thu
winter :
mùa đông
season :
mùa
fall
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
Nam: How many seasons are there in England?
Linda: There are four. They are spring, summer, autumn,
and winter.
What’s the weather like in summer?
It’s hot.
Nam:
Linda:
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
* What’s the weather like in + season?
→ It’s + weather.
spring
summer
autumn
winter
season
Ex: What’s the weather like in summer?
→ It’s hot.
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
II. Look and say.
What’s the weather like in spring?
→ It’s warm.
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
II. Look and say.
What’s the weather like in summer?
→ It’s hot.
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
II. Look and say.
What’s the weather like in autumn?
→ It’s cool.
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
II. Look and say.
What’s the weather like in winter?
→ It’s cold.
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
II. Look and say.
III. Let’s talk.
It’s …… .
What’s the weather like in …?
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
I. Listen and repeat.
II. Look and say.
III. Let’s talk.
IV. Game: Quicly writing
Winter
Spring
Summer
Autumn/ Fall
Warm
Cold
Cool
Hot
KRONGNO EDUCATION AND TRAINING OFFICE
Le Thi Hong Gam Primary School
Unit 10: Seasons and weather
Section A: 1-2-3
Thursday, March 14th 2013
1. Vocab:
spring : mùa xuân
summer : mùa hè
autumn/fall : mùa thu
winter : mùa đông
season : mùa
2. Structure:
* What’s the weather like in + season?
→ It’s + weather
GOOD BYE
See You Again
Thanks for your attendance