lớp 3

Đăng ngày 7/3/2013 12:44:44 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Dat Phan Thanh | Lần tải: 280 | Lần xem: 3 | Page: 22 | Kích thước: 11.73 M | Loại file: ppt

  • lớp 3 - 1
  • lớp 3 - 2
  • lớp 3 - 3
  • lớp 3 - 4
  • lớp 3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Tan Lien Primary School
Teacher: Lâm Chơn
Huong Hoa Education & Training Department
Let`s Learn English - Grade 3
Tan Lien Primary School
Teacher: Lâm Chơn
Huong Hoa Education & Training Department
Welcome to Our Class!
3A
Monday, October 25th 2010
* Warm up :
1
2
3
4
Hello. I’m Nam.
Answer: Hi. I’m ................. .
?
How are you?
Answer: I’m fine, thank you. / Fine, thanks.
?
What’s your name?
Answer: My name’s ................. .
?
Goodbye.
?
Answer: Bye. See you later.
Monday, October 25th 2010
MY SCHOOL
Theme Two:
Unit 4:
Lesson 1:
My Friends
A. 1, 2, 3
Monday, October 25th 2010
1. Look, listen and repeat: A.1 - P.38
Unit 4:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Friends
Monday, October 25th 2010
1. Look, listen and repeat: A.1 - P.38
Who’s she, Nam?
Oh! She’s Lan.
She’s my friend.
Monday, October 25th 2010
Mai:
Nam:
Unit 4:
My Friends
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
(Bạn ấy là ai vậy, Nam?)
(Ồ! Bạn ấy là Lan.)
(Bạn ấy là bạn của mình.)
* Model Sentences:
* Giới thiệu người khác:
She’s [Mai]. She’s my friend.
( Bạn ấy là Mai. Bạn ấy là bạn của mình.)
He’s [Nam]. He’s my friend too.
( Bạn ấy là Nam. Bạn ấy cũng là bạn của mình.)
Monday, October 25th 2010
* Notice: he’s = he is, she’s = she is
Unit 4:
My Friends
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
2. Look and say: A.2 - P.39
Monday, October 25th 2010
Unit 4:
My Friends
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
1. Look, listen and repeat: A.1 - P.38
* New words:
Monday, October 25th 2010
Unit 4:
My Friends
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
she :
bạn ấy, chị ấy, nó (nữ)
Monday, October 25th 2010
bạn ấy, anh ấy, nó (nam)
he :
Unit 4:
Lesson 1:
My Friends
A. 1, 2, 3
* New words:
friend :
bạn
Monday, October 25th 2010
Unit 4:
Lesson 1:
My Friends
A. 1, 2, 3
* New words:
Monday, October 25th 2010
Unit 4:
Lesson 1:
My Friends
A. 1, 2, 3
- she :
bạn ấy, chị ấy, nó (nữ)
- he :
bạn ấy, anh ấy, nó (nam)
- friend :
bạn
* New words:
2. Look and say: A.2 - P.39
Monday, October 25th 2010
Unit 4:
Lesson 1:
My Friends
A. 1, 2, 3
She’s Li Li.
She’s ............... .
my friend
He’s ........ .
He’s my friend too .
Alan
3. Let’s talk: A.3 - P.39
She’s .......... She’s ............... .
Monday, October 25th 2010
Unit 4:
Lesson 1:
My Friends
A. 1, 2, 3
He’s ............. He’s ..................... .
Nga
my friend
Phong
my friend too
Homework:
* To learn the vocab, M.S and lesson by heart.
* To do the exercise 1, 2 on P.26, 27 - Workbook.
* To prepare “Unit 4. Lesson 2. A. 4, 5, 6” on P.40,41
Monday, October 25th 2010
Unit 4:
Lesson 1:
My Friends
A. 1, 2, 3
Thanks for Your Attendance !
Goodbye ! See You Later.
I. Dialogue: A.1 – P.38
Unit 4:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Friends
Monday, October 25th 2010
1. Vocab:
- she : bạn ấy, chị ấy, nó (nữ)
- he : bạn ấy, anh ấy, nó (nam)
- friend : bạn
2. M. S:
She’s [Mai]. She’s my friend.
He’s [Nam]. He’s my friend too.
II. Practice: A.2, 3 – P.39