CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LỚP 4D
Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
2
GD & ĐT
Huyện Vạn Ninh
Kiểm tra bài cũ
Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này.
Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này.
Gạch chân dưới các danh từ có trong dòng thơ sau:

Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
DANH TỪ CHUNG
DANH TỪ RIÊNG

Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
1. Tìm các từ có nghĩa sau:
a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.


I. Nhận xét
b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.
c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG
a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.


sông
b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.
Cửu Long
Sông Cửu Long trên bản đồ Việt Nam
c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

vua
d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.
Lê Lợi
Lê Thái Tổ (Lê Lợi), là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị vua đầu tiên của nhà Hậu Lê, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam.
a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.


b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến .


d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.
sông
Cửu Long
vua
Lê Lợi
- So sánh: vua - Lê Lợi
2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?
- So sánh: sông - Cửu Long
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG
Tên chung để chỉ những
dòng nước chảy tương đối lớn.
sông
Tên riêng của một dòng sông.
Cửu Long
Tên chung chỉ người đứng đầu
nhà nước phong kiến.
vua
Tên riêng của một vị vua.
Lê Lợi
Tên chung để chỉ những
dòng chảy tương đối lớn.
Tên chung chỉ người đứng đầu
nhà nước phong kiến.
Tên chung
Tên chung
vua
sông
Những từ chỉ tên
của một loại
sự vật như sông, vua
được gọi là
danh từ chung
Danh từ chung
Tên riêng của một dòng sông.
Tên riêng của một vị vua.
Tên riêng
Tên riêng
Cửu Long
Lê Lợi
Những tên riêng
của một sự vật
nhất định như
Cửu Long, Lê Lợi
được gọi là
danh từ riêng
Danh từ riêng
3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau ?

sông – Cửu Long
vua – Lê Lợi
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG
Tên chung để chỉ những
dòng chảy tương đối lớn.
Tên chung chỉ người đứng đầu
nhà nước phong kiến.
Tên chung
Tên chung
vua
sông
Tên của
một loại sự vật
như sông, vua
không viết hoa
không viết hoa
(trừ trường hợp đứng
đầu câu)
Tên riêng của một dòng sông.
Tên riêng của một vị vua.
Tên riêng
Tên riêng
Cửu Long
Lê Lợi
Những tên riêng
của một sự vật
nhất định như
Cửu Long, Lê Lợi
được viết hoa
được viết hoa
Ghi nhớ
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG
Bài 1 : Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau:
Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn/ sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một/ đường / quanh co / trắng xóa./ Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG
Bài 1.
núi, trái, dòng, sông, dãy, mặt, ánh, nắng, đường, phải, trước, giữa, nhà
Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNGBài 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG
Trò chơi: “Tiếp sức”
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Trò chơi: Tinh mắt- nhanh tay
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Trò chơi: Tinh mắt- nhanh tay
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Trò chơi: Tinh mắt- nhanh tay
Ghi nhớ
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG
Xin trân trọng cảm ơn
quí thầy, cô và
các con!