KẾ HOẠCH BÀI DẠY
LỚP 5
TOÁN : LUY?N T?P CHUNG
Tiết 116
GV : Phan Th? Thu Nga


Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2017
TOÁN


Câu 1: Câu nào đúng?
A. Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với
cạnh rồi với 2.
B. Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh
rồi nhân với cạnh.


Câu 2: Câu nào đúng?
Nếu gọi a là cạnh và V là thể tích của hình lập phương thì
công thức tính thể tích hình lập phương là : V= a x a x 2.
Nếu gọi a là cạnh và V là thể tích của hình lập phương
thì công thức tính thể tích hình lập phương là : V= a x a x a.
Kiểm tra bài cũ
Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2017
TOÁN


KIỂM TRA BÀI CŨ


Caâu 3 : Tính theå tích hình laäp phöông coù caïnh baèng 5 m.

a. 125 m3

b. 125,2 m3

c. 2,5 m3
Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2017
Toaùn
LUYỆN TẬP CHUNG
BÀI 1:
Moọt hỡnh laọp phửụng coự caùnh 2,5 m. Tớnh dieọn tớch moọt maởt, dieọn tớch toaứn pha�n vaứ theồ tớch cuỷa hỡnh laọp phửụng ủo.ự
Tóm tắt :
Hình lập phương a = 2,5cm
S1 mặt= ?

STP = ?

V = ?
Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2017
Toaùn :
LUYEÄN TAÄP CHUNG
Bài 1 : Bài giải

Diện tích một mặt của hình lập phương là:
2,5 x 2,5 = 6,25 ( cm 2 )
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
6,25 x 2,5 = 37,5 ( cm 2)
Thể tích của hình lập phương là:
6,25 x 2,5 = 15,625 ( cm 3 )
Đáp số : 6,25 cm2
37,5 cm2
15,625 cm3

Bài 2 Vieỏt soỏ ủo thớch hụùp vaứo choó troỏng:
Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2017

dm
dm
Toán : LUYỆN TẬP CHUNG
S mặt đáy x cao
110 cm2
252 cm 2
660 cm 3
1
2
dm
dài x rộng
chu vi đáy X cao
dài x rộng x cao
0,1 m2
1,17m 2
0,09 m 3
dm 2
dm2
dm 3
Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2017
TOÁN LUYEÄN TAÄP CHUNG
Bài 3: Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như
hình bên, người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương
cạnh 4 cm. Tính thể tích phần gỗ còn lại .
Khối gỗ ban đầu là hình gì;
kích thước là bao nhiêu?
Khối gỗ cắt đi là hình gì;
kích thước là bao nhiêu?
Muốn tính thể tích khối gỗ
còn lại ta làm như thế nào?
Củng cố, dặn dò
Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm sao?
Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2017
TOÁN LUYEÄN TAÄP CHUNG
Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm sao?
Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta làm sao?
Muốn tính diện tích một mặt hình lập phương ta làm sao?
Xem lại bài vừa học
Chuẩn bị : Luyện tập chung
Về nhà Ôn lại các dạng của toán tỉ số phần trăm
Xem trước bai� 1,2 SGK
Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo cùng các em học sinh .