TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VINH A
Tiết 29: LUYỆN TẬP CHUNG
TOÁN
(SGK trang 31)
NHỔ CÀ RỐT

A : 12 cm2
Câu 1. Một hình vuông có cạnh 6 cm. Diện tích của hình vuông đó là:
B : 24 cm2
C : 36 cm2
D : 48 cm2
Hết giờ
A
B
C
D
Câu 2. Một hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 5m. Diện tích hình chữ nhật là:
A : 20 m2
B : 26 m2
C : 40 m2
D : 80 m2
Hết giờ
A
B
C
D
Câu 3. 450 000 m2 = …. ha
A : 45
B : 450
C : 4 500
D : 45 000
Hết giờ
A
B
C
D
Toán
Luyện tập chung
Toán
Luyện tập chung
B�i1: D? lỏt n?n m?t can phũng hỡnh ch? nh?t, ngu?i ta dựng lo?i g?ch men hỡnh vuụng cú c?nh 30 cm. H?i c?n bao nhiờu viờn g?ch d? lỏt kớn n?n can phũng dú, bi?t r?ng can phũng cú chi?u r?ng 6 m, chi?u d�i 9 m? (Di?n tớch ph?n m?ch v?a khụng dỏng k?)
Số viên gạch = ?
Bài giải
Diện tích của một viên gạch là:
30 x 30 = 900 (cm2)
Diện tích nền căn phòng là:
9 x 6 = 54 (m2)
Đổi: 54 m2 = 540 000 cm2
Số viên gạch cần để lát kín nền căn phòng là:
540 000 : 900 = 600 (viên gạch)
Đáp số: 600 viên gạch
Toán:
Luyện tập chung
Bài giải
Diện tích nền căn phòng là:
9 x 6 = 54 (m2)
Đổi: 54 m2 = 540 000 cm2
Diện tích của một viên gạch là:
30 x 30 = 900 (cm2)
Số viên gạch cần để lát kín nền căn phòng là:
540 000 : 900 = 600 (viên gạch)
Đáp số: 600 viên gạch
Toán:
Luyện tập chung

Toán:
Luyện tập chung
S thửa ruộng = ?
Bài giải
a) Chiều rộng của thửa ruộng là:
80 : 2 = 40 (m)
Diện tích của thửa ruộng là:
80 x 40 = 3200 (m2)
Toán:
Luyện tập chung

Toán:
Luyện tập chung
Tóm tắt
100 m2 : 50 kg
3200 m2 : … tạ?
Bài giải
a) Chiều rộng của thửa ruộng là :
80 : 2 = 40 (m)
Diện tích của thửa ruộng là :
80 x 40 = 3 200 (m2)
b) 3200 m2 gấp 100 m2 số lần là:
3200 : 100 = 32 (lần)
Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:
50 x 32 = 1 600 (kg)
Đổi: 1 600 kg = 16 tạ
Đáp số: a) 3200 m2
b) 16 tạ
Toán:
Luyện tập chung
HỘP QUÀ BÍ MẬT
Bạn được tặng 1 hộp khẩu trang
Câu 1: Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Công thức tính diện tích hình vuông là:
S = a x a
GO HOME
Hết giờ
Bạn được tặng 1 chai nước rửa tay
Câu 2: Công thức tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b là:
S = a x b
GO HOME
Hết giờ
Bạn được tặng 2 hộp khẩu trang
40 cái kẹo
GO HOME
Hết giờ

Bạn được tặng 2 chai nước rửa tay
Câu 4: Mua 3 quyển vở hết 30 000 đồng. Hỏi mua 6 quyển vở hết bao nhiêu tiền?
60 000 đồng
GO HOME
Hết giờ
Tiết học kết thúc
nguon VI OLET