TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH CAO
Toán – Lớp 5A
Luyện tập chung
( Trang 32).
Toán:
Luyện tập chung.
Bài 1:
b. gấp bao nhiêu lần ?
a. 1 gấp bao nhiêu lần ?
c. gấp bao nhiêu lần ?
Toán:
Luyện tập chung.
Bài 2: Tìm x
c. x
b.
a.
d.
Bài 3: Một vòi nước chảy vào bể. Giờ đầu chảy vào được 2/15 bể, giờ thứ hai chảy vào được 1/5 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước chảy vào được bao nhiêu phần của bể?
Bài giải
Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được là:
(bể )
Đáp số: bể

Toán:
Luyện tập chung.
Giá tiền mua mỗi mét vải khi chưa giảm giá:
60 000 : 5 = 12 000 (đồng)
Giá tiền mua mỗi mét vải khi đã giảm giá:
12 000 - 2 000 = 10 000 (đồng
Hiện nay, 60 000 đồng có thể mua được số mét vải là:
60 000 : 10 000 = 6 (m)
Đáp số : 6 m
Bài 4: Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đồng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?
Bài giải
Toán:
Luyện tập chung.
vc
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET