TOÁN
LỚP 5C.
LUYỆN TẬP CHUNG.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Bài tập: Hãy chọn chữ cái trước kết quả đúng:
Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, vậy số tiền lãi của cửa hàng là:
a. 6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)
b. 6 000 000 : 15 x 100 = 40 000 000 (đồng)
c. 6 000 000 x 15 : 100 = 90 000 (đồng)
Toán
KHỞI ĐỘNG.
216,72
42Bài 1: Tính:
a) 216,72 : 42
5
6
0
7
,
1
5
2
2
0
0
6
Toán
Luyện tập chung
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Bài 2: Tính:
a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2
= 50,6 : 2,3 + 21,84 x 2
= 22 + 43,68
= 65,68
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Toán
Luyện tập chung
Bài 3: Cuối năm 2000 số dân của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.
a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
b) Nếu từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?
Toán
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Luyện tập chung
Bài giải:
Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số người tăng thêm là:
15875 – 15625 = 250 (người) Tỉ số phần trăm số dân tăng thêm là: 250 : 15625 = 0,016
0,016 = 1,6%
Hoặc: 250 : 15625 x 100% = 1,6%
b) Từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số người tăng thêm là:
15875 X 1,6 : 100 = 254 (người) Cuối năm 2002 số dân của phường đó là: 15875 + 254 = 16129 (người) Đáp số : a) 1,6% b) 16129 người
TRÒ CHƠI
Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)
Toán
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Luyện tập chung
1s
2s
3s
4s
8s
9s
7s
6s
10s
5s
1) 25, 4 : 2 = 127
Toán
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Luyện tập chung
1s
2s
3s
4s
8s
9s
7s
6s
10s
5s

2) 3,25 X (3,5 - 3,5) = 0
Toán
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Luyện tập chung
1s
2s
3s
4s
8s
9s
7s
6s
10s
5s
3) Tỉ số phần trăm của 4 và 5 là 80%.
Toán
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Luyện tập chung
CHÀO CÁC EM!