Em hãy nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu số, cách cộng hai phân số khác mẫu số ?
KHỞI ĐỘNG
Thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2021

Toán
Luyện tập ( 128 – 129 )
Toán
Luyện tập (SGK-128-129)
Bài tập 1. Tính (theo mẫu ):
Mẫu:
Ta có thể viết gọn như sau:
Bài giải
Bài tập 1. Tính (theo mẫu ):
Th? hai ng�y 15 thỏng 3 nam 2021
Toán
Luyện tập (SGK-128-129)
Bài 2. Tính chất kết hợp . Viết tiếp vào chỗ chấm :
 
 
=
Th? hai ng�y 15 thỏng 3 nam 2021
Toán
Bài 2. Tính chất kết hợp . Viết tiếp vào chỗ chấm :
Luyện tập (SGK-128-129)
Khi cộng tổng hai phân số với phân số thứ ba ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.
Th? hai ng�y 15 thỏng 3 nam 2021
Toán
Luyện tập (SGK-128-129)
Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều dài
chiều rộng
.Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó ?
Bài giải
Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là :
Đáp số:
Dặn dò :
- Hoàn thành vở bài tập Toán bài:117.
- Hỏi bài cô giáo ngay nếu chưa hiểu bài.