Toán
Kiểm tra bài cũ
Tính:
3
3 7
x
3 1
5 2
x
=
=
1
7
3
10
Toán
Luyện tập
1. Tính ( theo mẫu)

Ta có thể viết gọn như sau:
a)
Muốn nhân phân số với số tự nhiên ta làm như thế nào?
Muốn nhân phân số với số tự nhiên ta lấy tử số của phân số nhân với số tự nhiên và giữ nguyên mẫu số của phân số.
Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2021
Toán
Luyện tập
1. Tính ( theo mẫu)
a)
Muốn nhân phân số với số tự nhiên ta lấy tử số của phân số nhân với số tự nhiên và giữ nguyên mẫu số của phân số.
Mọi phân số khi nhân với 1 vẫn bằng chính phân số đó.
= 0
Mọi phân số khi nhân với 0 thì bằng 0.
Toán
Luyện tập
2. Tính ( theo mẫu)

Ta có thể viết gọn như sau:
2 x
2 x
4 x
3 x
1 x
0 x
Bài 3 (tr133): Tính rồi so sánh kết quả
;
Hoặc
Bài 3 (tr133): Tính rồi so sánh kết quả
;
Hoặc
Toán
Luyện tập
4. Tính rồi rút gọn:
x
x
x
Toán
Luyện tập
4. Tính rồi rút gọn:

x
x
x
= 1