Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021
Toán
Luyện tập
Bài 1
Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau:
35 627 449
123 456 789
c) 82 175 263
d) 850 003 200
a) 35 627 449 :

b) 123 456 789 :
Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín
Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín
c) 82 175 263 :

d) 850 003 200 :
Tám mươi hai triệu một trăm bảy
mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi ba
Tám trăm năm mươi triệu không
trăm linh ba nghìn hai trăm
30 000 000
3 000 000
3
3 000
5 000 000
50 000
5 000
50 000 000
Bài 2
TRÒ CHƠI
AI NHANH - AI ĐÚNG
“5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị” viết là:
A. 5 706 342
B. 5 760 342
C. 5 763 342
D. 5 076 342
“5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm,
4 chục và 2 đơn vị” viết là:
B. 5 760 342
A. 5 706 342
C. 5 763 342
D. 5 076 342
Bài 3

Trong các nước đó:
- Nước nào có số dân nhiều nhất?
- Nước nào có số dân ít nhất?
Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở bảng bên:
Bài 4
Cho biết: Một nghìn triệu gọi là một tỉ
Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)
năm tỉ
ba trăm mười lăm
3 000 000 000
ba nghìn triệu
Tiết học đến đây là kết thúc
Tạm biệt các em!