Thứ ngày tháng 10 năm 2021
Toán
Luyện tập
Trang 25
Thứ ngày tháng năm 2020
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Đọc bảng chia 6
a, 6 x 6 =
36
Bài 1: Tính nh?m
36 : 6 =
6
b, 24 : 6 =
4
6 x 9 =
54
54 : 6 =
9
18 : 6 =
3
6 x 7 =
42
42 : 6 =
7
60 : 6 =
10
6 x 8 =
48
48 : 6 =
8
6 : 6 =
1
Toán
Tiết 24: Luyện tập
6 x 4 =
24
6 x 3 =
18
6 x 10 =
60
6 x 1 =
6
Bài 2: Tính nh?m
16 : 4 =
4
18 : 6 =
3
16 : 2 =
8
18 : 3 =
24 : 4 =
6
35 : 5 =
7
12 : 6 =
2
6
15 : 5 =
3
24 : 6 =
4
* Bài 3: May 6 bộ quần áo như nhau hết 18 mét vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo hết mấy mét vải?
1 bộ :…. mét vải?
Tóm tắt.
6 bộ : 18 m
Bài giải
Một bộ quần áo may hết số mét vải là :
18 : 6 = 3 (m)
Đáp số: 3 mét vải
Toán
Tiết 24: Luyện tập
 
Hình 3
Hình 1
Hình 2
48 : 6 =
8
6 : 6 =
1
18 : 6 =
3
36 : 6 =
6
24 : 6 =
4
54 : 6 =
9
1
2
3
4
5
6
Củng cố:
TRÒ CHƠI: Ô CỬA BÍ MẬT
Toán
Tiết 24: Luyện tập
Dặn dò:
- Ôn lại các bảng nhân đã học
- Làm các bài tập trong VBT
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET