Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự gi? thAm l?p
năm học: 2021 - 2022
Giáo viên : Rmah Amon
môn tập đọc
lớp: 5C
KHỞI ĐỘNG
TRÒ CHƠI:
XEM AI NHỚ NHẤT?


1. Kể tên các đơn vị đo diện tích mà em đã học.
Đáp án:
cm2, dm2, m2 , km2, dam2 , hm2., mm2


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
8 m2 = … mm2.
Đáp án: 8000.
3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4 hm2 5dam2 = ... dam2
Đáp án:
405.

4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
23 dam2 = … hm2 .
 

5. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm:
9dm2 28mm2 = … dm2.
 
LUYỆN TẬP
Toán
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
km2
hm2
dam2
m2
dm2
cm2
mm2
1km2
1 hm2
1 dam2
1 m2
1 dm2
1 cm2
1 mm2
= hm2
= 100 dam2
= 100 m2
= 100 dm2
= 100 cm2
= 100 mm2
= 100 hm2

Bảng đơn vị đo diện tích
Mét vuông
Bé hơn mét vuông
Lớn hơn mét vuông
Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
Mỗi đơn vị đo diện tích gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền nó ?
Mỗi đơn vị đo diện tích bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
2. Mỗi đơn vị đo diện tích bằng bao nhiêu phần đơn vị lớn hơn tiếp liền nó ?
Nhận xét:
Bài 1: a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu)
6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2
Toán
Mẫu:
6m2 35dm2 =
8m2 27dm2 =
16m2 9dm2 =
 
 
LUYỆN TẬP
 
 
Bài 1: b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông (theo mẫu)
4dm2 65cm2; 95cm2.
Toán
4dm2 65cm2 =
95cm2 =
 
 
LUYỆN TẬP
Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
3cm2 5mm2 = … mm2
Toán
LUYỆN TẬP
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 35
C. 350
D. 3500
B. 305
Bài 3:
Toán
 
 
LUYỆN TẬP
>
<
=
?
=
>
Bài 4:
Toán
LUYỆN TẬP
Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?
Bài 4:
Toán
LUYỆN TẬP
* Bài giải:
Diện tích của 1 viên gạch lát nền là:
40 40 = 1600 (cm2 ).
Diện tích căn phòng là:
1600 15 = 240000 (cm2).
240 000cm2 = 24m2.
Đáp số: 24m2.
Ai nhanh – Ai đúng
A.
18cm2 = … dm2

B. 1800
C.
?
?
Hoan hô bạn!
?
dm2
A
1 km2 208hm2
12km2 8hm2
120km2 8hm2
A
B
C
Chúc mừng bạn!Bạn trả lời đúng rồi.
1208hm2 = … km2… hm2

B
504cm2
50 400cm2
54cm2
A
B
C
Tuyệt vời! Bạn nhanh thật.
5dm2 4cm2 = … cm2
c
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET