Toán

2002-2003
2004-2005
3 lớp
35 x3= 105(học sinh)
Năm học 2004-2005 có số học sinh là: 32 x4 =128 (học sinh)
Năm học 2002-2003 ít hơn năm học 2004-2005 số học sinh là:
128-105= 23 (học sinh)
Toán
Luyện tập
S
Đ
S
S
Đ
a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.
b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 là 12 ngày.
c) Trung bình mỗi tháng có số ngày mưa là:
(18+15+3):3=12 (ngày)
nguon VI OLET