CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI
BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 4D
Giáo viên: Mạc Thị Luyên
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2021
33
Toán
Luyện tập
LUYỆN TẬP
Bài 1: Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:
Dựa vào biểu đồ hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:
Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải
trắng.

Tuần 3 bán được 400m vải.

Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải nhất.

Số m vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m.

Số m vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn
tuần 2 là 100m.
Đ
S
Đ
S
S
Bài 2: Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi sau:
Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?


Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?


c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?
-Tháng 7 có 18 ngày mưa
-Tháng 8 có 15 ngày mưa
-Tháng 9 có 3 ngày mưa
-Tháng 8 hơn tháng 9 số ngày mưa là:
15- 3= 12 (ngày)
Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:
(18+ 15+ 3): 3= 12 (ngày)
nguon VI OLET