luyện tập trang 81

Đăng ngày 12/14/2017 8:35:26 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Huyền Phạm Thị | Lần tải: 20 | Lần xem: 12 | Page: 10 | Kích thước: 1.64 M | Loại file: ppt
  • luyện tập trang 81 - 1
  • luyện tập trang 81 - 2
  • luyện tập trang 81 - 3
  • luyện tập trang 81 - 4
  • luyện tập trang 81 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng luyện tập trang 81, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/luyen-tap-trang-81.rxsx0q.html

Nội dungTOÁN - LỚP 3
LUYỆN TẬP
(TRANG 81)
268 – 68 x 2
181 + 9 x 7
= 268 - 136
= 132
= 181 + 63
= 244
Tính giá trị biểu thức
Toán

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:
a) 125 – 85 + 80
= 40 + 80
= 120
Luyện tập
Toán
21 x 2 x 4
= 42 x 4
= 168
b) 68 + 32 - 10
= 100 - 10
= 90
147 : 7 x 6
= 21 x 6
= 126

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
a) 375 – 10 x 3
= 375 - 30
= 345
Luyện tập
Toán
64 : 8 + 30
= 8 + 30
= 38
b) 306 + 93 : 3
= 306 + 31
= 337
5 x 11 - 20
= 55 - 20
= 35

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:
a) 81 : 9 + 10
= 9 + 10
= 19
Luyện tập
Toán
20 x 9 : 2
= 180 : 2
= 90
b) 11 x 8 - 60
= 88 - 60
= 28
12 + 7 x 9
= 12 + 63
= 75
Bài 4 : Moãi số trong hình tròn là giaù trò của biểu thức naøo ?
80 : 2 x 3
68
50 + 20 x 4
70 + 60 : 3
81 - 20 + 7
90
39
140
130
11 x 3 + 6
Luyện tập
Toán
CHÀO CÁC EM !
1
2
3
4
2
25
35
155
40 - 5