Thứ năm , 1 tháng 9 năm 2011
Luyện từ và câu:
Kiểm tra bài cũ:
- Tiếng dùng để làm gì ? Cho ví dụ .
- Từ dùng để làm gì ? Cho ví dụ .
Luyện từ và câu:
1. Tìm các từ .
a) Chứa tiếng hiền .
b) Chứa tiếng ác .
M : dịu hiền, hiền dịu
M : hung ác, ác nghiệt
Hiền đức, hiền hậu, hiền hoà, hiền lành, hiền từ, .
A�c ôn, ác hại, ác khẩu, ác cảm, ác quỷ, tàn ác, .
Mở rộng vốn từ : Nhân hậu- Đoàn kết
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2015
Luyện tập:
Luyện từ và câu:
Mở rộng vốn từ :Nhân hậu - Đoàn kết
3. Em choïn töø ngöõ naøo trong ngoaëc ñôn ( ñaát, coïp, buït, chò em gaùi ) ñieàn vaøo oâ troáng ñeå hoaøn chænh caùc thaønh ngöõ döôùi ñaây ?
a)Hieàn nhö
b)Laønh nhö
c)Döõ nhö
d)Thöông nhau nhö
bụt
đất
Cọp
Chi em gái
Thứ năm , 1 tháng 9 năm 2011
Luyện từ và câu:
1. Tìm các từ .
2. Xếp cá từ sau vào ô thích hợp trong bảng :nhân ái, tàn ác, bất hoà, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hâ�u, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo .
(Cột có dấu + để ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết .
Cột có dấu - để ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết .
Mở rộng vốn từ : Nhân hậu- Đoàn kết
Thứ năm , 1 tháng 9 năm 2011
+
_
Nhân hậu
Đoàn kết
M : nhân từ ,.
M : độc ác ,..
M : đùm bọc, ..
M : chia rẽ,..
nhân ái, hiền hậu, phúc hậu, đôn hậu, trung hậu , nhân từ
Tàn ác, hung ác, độc ác, tàn bạo
Cưu mang, che chở, đùm bọc
bất hoà, lục đục, chia rẽ,
Luyện tập:
Luyện từ và câu:
Mở rộng vốn từ :Nhân hậu - Đoàn kết
4. Em hieåu nghóa cuûa caùc thaønh ngöõ , tuïc ngöõ döôùi ñaây nhö theá naøo ?
a) Moâi hôû raêng laïnh .
b) Maùu chaûy ruoät meàm.
c) Nhöôøng côm seû aùo .
d) Laù laønh ñuøm laù raùch .
Thứ năm , 1 tháng 9 năm 2011
Môi và răng là 2 bộ�
phận trong miệng người.
Môi che chở bao
bọc bên ngoài răng.
Những ngườiruột thịt, xóm giềng phải che chở, đùm bọc nhau . Một người yếu kém hoặc bị hại thì những người khác cũng bị ảnh hưởng xấu theo .
Máu chảy thì đau .tận trong ruột gan .
Người thân gặp nạn,mọi người khác đều đau đớn .
Nhường cơm, áo cho nhau .
Giúp đỡ, san sẻ cho nhau lúc khó khăn, hoạn nạn .
Lấy lá lành bọc lá rách cho khỏi hở .
Người khoẻ mạnh cưu mang giúp đở người yếu .Người may mắn giúp đỡ người bất hạnh . Người giàu giúp người nghèo .
Mở rộng vốn từ :Nhân hậu - Đoàn kết
Luyện từ và câu:
Củng cố
Dặn dò
Kỳ sau :Từ ghép và từ láy
Thứ năm , 1 tháng 9 năm 2011