GIÁO ÁN LỚP 4
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
GV: TRẦN THỊ HƯƠNG
1
2
3
4


Thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ:
Du lịch – Thám hiểm
: Những hoạt động nào được gọi là Du lịch?
Chọn ý đúng để trả lời:
a- Đi chơi ở công viên gần nhà
i chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.
Du lịch
Bài 1
b-
Đ
là : đ
Du ngoạn trên sông
c- Đi làm việc xa nhà.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ:
Du lịch – Thám hiểm
L? h?i van húa
Đua voi ở Tây Nguyên
Đền Hùng
Cảnh đẹp thiên nhiên
Khoang Xanh
VẠN LÍ TRƯỜNG THÀNH
THÁP ÉP-PHEN
Bài 1:Du lịch là đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh
Những từ gần nghĩa với từ du lịch?
Tham quan, nghỉ ngơi, du ngoạn, thưởng ngoạn, du thuyền, ngao du, du hành, nghỉ mát…..
Đặt câu với từ du lịch hoặc từ gần nghĩa với du lịch.
1
3
2
4
Theo em, Thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời .
Bài 2:
b- Đi chơi xa để xem phong cảnh.
c-
Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ,
khó khăn, có thể gây nguy hiểm.
a- Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở .
Thám hiểm
là:
Bài 2: Thám hiểm là thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.
Em hãy tìm những từ gần nghĩa với từ thám hiểm trong các từ sau: khám phá, chinh chiến, thăm dò, thám thính, chinh phục, tìm tòi, khảo sát,…

Những từ gần nghĩa với thám hiểm là:
Khám phá, thăm dò, chinh phuc, tìm tòi, khảo sát..
Đặt câu với từ thám hiểm
So sánh sự giống và khác nhau giữa hai từ du lịch và thám hiểm?
Du lịch
là: đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh
Thám hiểm
là: thăm dò, tìm hiểu, khám phá những nơi khó khăn có thể gây nguy hiểm
Bài 1:
Du lịch
là: đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh
Bài 2:
Thám hiểm
là: thăm dò, tìm hiểu, khám phá những nơi khó khăn có thể gây nguy hiểm
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ:
Du lịch – Thám hiểm
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
nghĩa là gì?

-Khuyên chúng ta chịu khó đi đây, đi đó để học hỏi, để mở rộng tầm hiểu biết của mình.
Bài 3: Em hiểu câu :
“đàng” là đường.
đi một ngày đàng là đi một ngày đường.
“sàng ” là một dụng cụ được làm bằng tre dùng để sàng lúa, sàng gạo thường có ở các gia đình nông thôn.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ:
Du lịch – Thám hiểm
Bác Hồ đã đi qua 28 quốc gia (3 đại dương, 4 châu lục)
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
nghĩa là gì?

 Một số câu thành ngữ có nghĩa tương tự câu thành ngữ trên.
ĐI MỘT BUỔI CHỢ, HỌC MỘT MỚ KHÔN.
Ở NHÀ NHẤT MẸ NHÌ CON
RA ĐƯỜNG LẮM KẺ CÒN GIÒN HƠN TA.
-Khuyên chúng ta chịu khó đi đây, đi đó để học hỏi, để mở rộng tầm hiểu biết của mình.
Bài 3: Em hiểu câu :
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ :
DU LỊCH- THÁM HIỂM
ĐI MỘT CHUYẾN ĐÒ NGANG, HỌC MỘT SÀNG MỚ LẠ.
ĐI CHO BIẾT ĐÓ, BIẾT ĐÂY
Ở NHÀ VỚI MẸ BIẾT NGÀY NÀO KHÔN.
KỲ DiỆU

a
b
c
d
e
g
h
i
Bài 4 : Trò chơi : Du lịch trên sông : Chọn các tên sông có ở bên để giải các câu đố sau đây:
a- Sông gì đỏ nặng phù sa?
b- Sông gì lại hoá được ra chín rồng?
c- Làng quan họ có con sông
Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?
d- Sông tên xanh biếc sông chi?
e- Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời ?
g- Sông gì chẳng thể nổi lên
Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu?
h- Hai dòng sông trước sông sau
Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?
i- Sông nào nơi ấy sóng trào
Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn?
Sông cửu Long
Sông Lam
Sông Hồng
Sông Mã
Sông Tiền
Sông Hậu
Sông Đáy
Sông Bạch Đằng
Sông Cầu
Sông gì đỏ nặng phù sa?
sông Hồng
MỞ RỘNG VỐN TỪ: Du lịch – Thám hiểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


S Ô N G H Ồ N G

a
b
c
d
e
g
h
i
MỞ RỘNG VỐN TỪ: Du lịch – Thám hiểm
Sông gì lại hoá được ra chín rồng?

sông Cửu Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S Ô N G C Ử U L O N G

S Ô N G H Ồ N G
a
b
c
d
e
g
h
i
O
MỞ RỘNG VỐN TỪ: Du lịch – Thám hiểm
Làng quan họ có con sông
Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?

sông Cầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S Ô N G C Ử U L O N G
S Ô N G H Ồ N G
S Ô N G C Ầ U
a
b
c
d
e
g
h
i
O
N
Tên sông xanh biếc sông chi?
sông Lam
MỞ RỘNG VỐN TỪ: Du lịch – Thám hiểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S Ô N G C Ử U L O N G
S Ô N G H Ồ N G
S Ô N G C Ầ U
S Ô N G L A M

a
b
c
d
e
g
h
i
O
N
A
Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời
sông Mã
MỞ RỘNG VỐN TỪ: Du lịch – Thám hiểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S Ô N G C Ử U L O N G
S Ô N G M Ã
S Ô N G H Ồ N G
S Ô N G C Ầ U
S Ô N G L A M
a
b
c
d
e
g
h
i
O
N
A
Sông gì chẳng thể nổi lên
Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu?
sông Đáy
MỞ RỘNG VỐN TỪ: Du lịch – Thám hiểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S Ô N G C Ử U L O N G
S Ô N G M Ã
S Ô N G H Ồ N G
S Ô N G C Ầ U
S Ô N G L A M
S Ô N G Đ Á Y
a
b
c
d
e
g
h
i
O
N
A
Á
Hai dòng sông trước sông sau
Hỏi sông ấy ở đâu? Sông nào?
sông Tiền ,sông Hậu
MỞ RỘNG VỐN TỪ: Du lịch – Thám hiểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S Ô N G C Ử U L O N G
S Ô N G M Ã
S Ô N G H Ồ N G
S Ô N G C Ầ U
S Ô N G L A M
S Ô N G Đ Á Y
S Ô N G T I Ề N
S Ô N G H Ậ U
a
b
c
d
e
g
h
i
O
N
A
N
T
Á
Sông nào nơi ấy sóng trào
Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn?
sông Bạch Đằng
MỞ RỘNG VỐN TỪ: Du lịch – Thám hiểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S Ô N G C Ử U L O N G
S Ô N G M Ã
S Ô N G H Ồ N G
S Ô N G C Ầ U
S Ô N G L A M
S Ô N G Đ Á Y
S Ô N G T I Ề N
S Ô N G H Ậ U
a
b
c
d
e
g
h
i
S
Ô
N
B

C
H
Đ

N
G
G
O
N
A
N
T
Á
Sông Hồng
Sông Cửu Long
Sông Tiền
Sông Hậu
Sông Mã
Sông Cầu
Sông Lam
Sông Đáy
Sông Bạch Đằng
Thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2016
Du l?ch v� thỏm hi?m giỳp chỳng ta m? r?ng t?m m?t, khỏm phỏ th? gi?i d?y bớ ?n. Chỳc cỏc em tr? th�nh nh?ng nh� thỏm hi?m t�i ba.
Chúc quý thầy cô sức khoẻ
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi