BÀI 2:
CẢI TẠO, TU BỔ
VƯỜN TẠP
I. Đặc điểm của vườn tạp nước ta

1. Đa số vườn mang tính tự sản, tự tiêu là chủ yếu. Vườn manh mún, diện tích nhỏ nên hạn chế việc áp dụng khoa học kỹ thuật và các biện pháp cải tạo đất.
2. Cơ cấu cây trồng hình thành một cách tùy tiện, tự phát
3. Cây trồng được bố trí chưa hợp lý, cạnh tranh nhau về không gian sống, chất dinh dưỡng
4. Giống kém chất lượng, năng suất thấp.
II. Mục đích cải tạo vườn
1. Tăng giá trị sản phẩm của vườn thông qua sản phẩm sản xuất ra, đáp ứng nhu cầu của thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng.
2. Sử dụng triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên: đất đai, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, …
III. Nguyên tắc cải tạo vườn tạp
1. Bám sát yêu cầu của một vườn sản xuất
- Đảm bảo tính đa dạng sinh học trong vườn cây
- Bảo vệ đất, tăng cường kết cấu đất và hoạt động tốt của VSV trong đất
- Vườn có nhiều tầng tán
2.Cải tạo và tu bổ vườn phải dựa trên: điều kiện thực tế của địa phương, của chủ vườn và khu vườn cần cải tạo.
III. Các bước thực hiện cải tạo và tu bổ vườn tạp
B1: Xác định hiện trạng, phân loại vườn
- Xác định nguyên nhân tao nên vườn tạp
B2: Xác định mục đích cụ thể của việc cải tạo vườn
- Tùy theo điều kiện của mỗi gia đình, thực trạng của vườn tạp hiện tại mà chủ vườn lựa chọn
III. Các bước thực hiện cải tạo và tu bổ vườn tạp
B3: Điều tra, đánh giá các yếu tố liên quan đến cải tạo vườn
Thời tiết, khí hậu, thủy văn
Thành phần, cấu tạo đất, địa hình,…
Các loại cây trồng có trong vùng, tình hình sâu bệnh hại cây trồng
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vùng có liên quan
Các tiến bộ kỹ thuật đang áp dụng tại địa phương: giống mới, kỹ thuật mới,…
Tình trạng đường sá, phương tiện giao thông…
III. Các bước thực hiện cải tạo và tu bổ vườn tạp
B4: Lập kế hoạch cải tạo vườn
Vẽ sơ đồ khu vườn tạp hiện tại
Thiết kế khu vườn sau cải tạo
Lên kế hoạch cải tạo cụ thể từng phần của vườn
Sưu tầm các giống cây có giá trị kinh tế cao, phẩm chất tốt phù hợp với mục tiêu đề ra của cải tạo vườn
Cải tạo đất vườn: cải tạo đến đâu thì làm đất đến đó, không cày xới toàn bộ khu vườn
nguon VI OLET