BÀI 4: THỰC HÀNH
KHẢO SÁT, LẬP KẾ HOẠCH CẢI TẠO, TU BỔ MỘT VƯỜN TẠP
I. CHUẨN BỊ
Vở ghi, bút viết
Phiếu khảo sát vườn tạp ở địa phương
Đọc kỹ lý thuyết bài 2: “Cải tạo, tu bổ vườn tạp”
II. Quy trình thực hành
II. Quy trình thực hành
Bước 1. Xác định mục tiêu cải tạo vườn trên cơ sở kết quả đã khảo sát
Bước 2. Nhận xét, đánh giá những điểm bất hợp lý của vườn tạp, những tồn tại cần cải tạo
Hiện trạng mặt bằng của vườn tạp: các khu trồng cây, ao, chuồng, nhà ở, đường đi,…
Cơ cấu cây trồng, các giống cây đang có trong vườn
Trạng thái đất vườn
II. Quy trình thực hành
Bước 3. Vẽ sơ đồ vườn tạp
Bước 4: Thiết kế sơ đồ vườn sau khi cải tạo
Đo đạc, ghi kích thước cụ thể các khu trồng cây trong vườn, đường đi, ao, chuồng,…
Bước 5: Dự kiến giống cây trồng sẽ đưa vào vườn
Bước 6: Dự kiến các biện pháp cải tạo đất vườn
Bước 7: Lên kế hoạch cải tạo vườn cho từng giai đoạn cụ thể
nguon VI OLET