UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC
TRƯỜNG MẦM NON
GIÁO ÁN
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Hoạt động: Làm quen với toán
Đề tài: Đếm đến 6, nhận biết số lượng 6, nhận biếtchữ số 6
Giáo viên: Nguyễn
Năm học: 2021 - 2022
1. Ổn định tổ chức
2. Phương pháp và hình thức tổ chức
2.1 Ôn số lượng 5
5
5
5
2.2 Bài mới
6
6
6
6
3
5
1
nguon VI OLET